sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

REKRUTACJA KLASA I SP - 2021/2022

 

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ -
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
IM. BOLESŁAWA PRUSA

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
 • Statut Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich
 • Zarządzenie 1843/2021 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 stycznia 2021 r. dot. określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.
 • Uchwała nr 86/2019 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Siemianowice Śląskie, a także określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 r.
 • Uchwała Nr 546/2018 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z 8 lutego 2018 r. określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnych, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

 

 1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w Uchwale Nr 339/2017 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z 26 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Siemianowice Śląskie a także przez inne organy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe. (załącznik nr 1)
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich.  mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzane tylko w przypadku, gdy po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, pozostaną wolne miejsca, a wnioski o przyjęcie do szkoły złożą rodzice (prawni opiekunowie)  uczniów zamieszkałych poza obwodem (załącznik nr 2)

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz dokumentami - od 08.03 -09.04.2021 r.
 2. Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania  rekrutacyjnego – 04.05.2021 r.
 3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 4) – 05.05.- 19.05.2021 r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych -
  24 maja 2021 r.

** Szczegółowe informacje o kryteriach rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 oraz informacje o procedurach odwoławczych i rekrutacji uzupełniającej znajdują się w Regulamin rekrutacji dzieci do  Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Prusa  w Siemianowicach Śląskich dostępnym poniżej.

DOKUMENTY DO POBRANIA: