foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

BIBLIOTEKA SZKOLNA

mLEGITYMACJA

BIBLIOTEKA MIEJSKA

Ze Świata Sportu

22 maj 2022

Najważniejsze, zawsze aktualne wiadomości portalu Sport.pl Gazeta.pl

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W SIEMIANOWICACH ŚLASKICH.

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych.

Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel posiłkuje się  średnią ważoną, bierze pod uwagę opanowanie wymaganego materiału, ale również postępy ucznia i jego wkład pracy (wartość dodaną). Ocena semestralna lub końcoworoczna nie może różnić się od średniej ważonej o więcej niż jeden stopień.

 

Przy ocenie pracy ucznia przyjmuje się następujące wagi:

 • 5 – wszystkie sprawdziany umiejętności, postawa, aktywność,
 • 4 – testy sprawności,
 • 3 – frekwencja
 • 2 – wiadomości, rozgrzewka,
 • inna – ustalona indywidualnie przez nauczyciela

 

 

 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z wychowania fizycznego:

 

 • Obserwacja postępów ucznia na zajęciach.
 • Umiejętności ruchowe ucznia oceniane będą na podstawie zadań kontrolno-oceniających, pozwalających na ustalenie poziomu opanowania tych umiejętności.
 • Wiadomości oceniane będą poprzez zadawanie pytań, dyskusje tematyczne związane z edukacją zdrowotną, znajomością techniki i przepisów gier zespołowych i rekreacyjnych.
 • Wiadomości dotyczące znajomości przepisów gier zespołowych oraz techniki wykonania poszczególnych elementów technicznych będą oceniane w trakcie wykonywania zadań ruchowych i zastosowania ich w grze.
 • Testy sprawności fizycznej określają poziom sprawności motorycznej.

 

 • Szczegółowe kryteria ocen cząstkowych:

 

1.Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który :

 

 • Umiejętności ruchowe wykonuje bardzo dobrze i stosuje w praktyce, np. w grach zespołowych,
 • Nie ma żadnej godziny nieusprawiedliwionej, zawsze posiada strój sportowy, aktywnie i twórczo uczestniczy w zajęciach,
 • Zawsze kieruje się zasadą „fair play”, przestrzega zasad BHP,
 • Czynnie pomaga nauczycielowi w sędziowaniu, prowadzeniu rozgrzewki, organizacji zawodów i życia sportowego na terenie szkoły,
 • Posługuje się sprzętem sportowym zgodnie z przeznaczeniem,
 • Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kultury fizycznej,
 • Systematycznie uczestniczy w wybranej przez siebie formie aktywności ruchowej,
 • Bierze aktywny udział w szkolnych lub międzyszkolnych zawodach sportowych.
 • Godnie reprezentuje swoją szkołę na różnych zawodach i imprezach sportowych.

 

 

2.Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który :

 

 • Opanował pełny zakres umiejętności i wiedzy określonej programem danej klasy,
 • Jest sprawny fizycznie lub wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu,
 • Potrafi wykorzystać posiadane umiejętności i wiadomości w praktycznym działaniu,
 • Przejawia duże zaangażowanie podczas zajęć, jego stosunek do przedmiotu, nauczyciela i kolegów nie budzi najmniejszych zastrzeżeń,
 • Posługuje się sprzętem sportowym zgodnie z przeznaczeniem,
 • Systematycznie jest przygotowany do zajęć,
 • Bierze udział w życiu sportowym klasy, jako zawodnik stosuje zasady fair play lub jest kulturalnym kibicem.

 

3.Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Nie opanował wszystkich umiejętności i wiadomości określonych programem danej klasy,
 • Dba o swoją sprawność fizyczną w sposób niesystematyczny, czasami wykazuje postępy w usprawnianiu, potrzebuje bodźca do pracy,
 • Nie zawsze jest przygotowany do zajęć
 • Posiada umiejętności i wiadomości z zakresu kultury fizycznej i potrafi je wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela,
 • Nie uczestniczy aktywnie w życiu sportowym klasy.

 

4.Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie wynikający z podstawy programowej,
 • Dysponuje słabą sprawnością fizyczną i wykazuje małe postępy w usprawnianiu,
 • Posiada niepełne wiadomości z zakresu kultury fizycznej, a te które posiada w małym stopniu wykorzystuje w praktyce,
 • Nie wykazuje aktywności i zaangażowania w zajęciach,
 • Nie dba o sprzęt sportowy, wykorzystuje go w niewłaściwy sposób, nie przestrzega zasad BHP.
 • często nie ćwiczy na lekcji z powodu braku stroju.

 

5.Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Nie opanował materiału z przedmiotu objętego wymaganiami podstawy programowej w stopniu dostatecznym,
 • Nie wykazuje postępu w usprawnianiu,
 • Posiada w niewielkim zakresie wiadomości z kultury fizycznej, nie potrafi wykonać podstawowych zadań związanych z samooceną,
 • Przejawia niechętny stosunek do ćwiczeń, do przedmiotu, nauczyciela, współćwiczących,
 • często nie ćwiczy na lekcji z powodu braku stroju.

 

6.Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

 

 • Nie opanował umiejętności i wiadomości określonych programem danej klasy,
 • Nie robi nic w kierunku swojego usprawniania,
 • Nie posiada minimalnej wiedzy w zakresie kultury fizycznej,
 • Ma lekceważący stosunek do zajęć i opuszcza je bez usprawiedliwienia,
 • Bardzo często nie ćwiczy na lekcji z powodu braku stroju,
 • Przejawia duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do przedmiotu, nauczyciela i współćwiczących,
 • Prowadzi niezdrowy i niehigieniczny styl życia.

 

 

 1. Postanowienia końcowe:

 

 1. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów i minusów:
 • Uczeń otrzymuje „plusa” za: aktywność na zajęciach, dodatkowe prace,
 • Uczeń otrzymuje „minusa” za: niewłaściwe zachowanie na lekcji,

 

 1. Uczeń ma prawo do: zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć bez ponoszenia konsekwencji - dwa razy w ciągu semestru. Powyższe ustalenia nie dotyczą zapowiedzianych sprawdzianów.
  1. Uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia nieprzygotowania nauczycielowi przed lekcją. Fakt nieprzygotowania zapisywany jest w dzienniku lekcyjnym symbolem (NP). W przypadku wykorzystania przez ucznia limitu nieprzygotowań (2 NP na semestr) otrzymuje ocenę niedostateczną za każde kolejne nieprzygotowanie nieusprawiedliwione.
  2. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji z przyczyn losowych udokumentowane pisemnie w dzienniku nie powoduje konsekwencji w postaci oceny niedostatecznej.
  3. Niezgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po sprawdzeniu gotowości do zajęć, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
  4. Przez nieprzygotowanie do zajęć, rozumie się:
 • brak stroju sportowego lub jego części (strój sportowy składa się z obuwia zamiennego, białej koszulki, czarnych lub granatowych spodenek, białych skarpetek),
 • niezwiązane długie włosy, które podczas ćwiczeń ograniczają pola widzenia, długie paznokcie, makijaż,
 1. Nieuzasadnione zwolnienia rodziców z zajęć wychowania fizycznego mają wpływ na ocenę semestralną i końcową, zwolnienie lekarskie nie wpływa na ocenę semestralną i końcową.
 2. „Niedyspozycja” (miesiączka) nie jest podstawą do zwalniania uczennic z zajęć wychowania fizycznego, fakt ten należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia i dostosuje on intensywność ćwiczeń.
 3. Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w szczególnych przypadkach.
 4. Sprawdziany będą ocenione przez nauczyciela w danym dniu lub w ciągu dwóch tygodni od ich przeprowadzenia. W sytuacjach, gdy nauczyciel np. zachoruje lub jest na szkoleniu, termin może ulec zmianie.
 5. Na prośbę uczniów nauczyciel może zmienić termin sprawdzianu. Jednakże konsekwencje w postaci zwiększenia liczby prac pisemnych w tygodniach następnych ponoszą uczniowie.
 6. Jeżeli uczeń podszedł do sprawdzianu z uzasadnionych przyczyn( dłuższa choroba, min. 4 dni), powinien go uzupełnić w ciągu 2 tygodni w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 7. Uczeń ma prawo poprawiania wyników niekorzystnych z form kontroli wiadomości i umiejętności. Poprawianie ocen nie jest jednak obligatoryjne i zależy od decyzji ucznia. W sytuacji poprawiania wyników niekorzystnych uczeń otrzymuje nowe zadania o identycznym stopniu trudności co poprzednie. Termin poprawiania wyników niekorzystnych ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem; poprawa nie może jednak odbyć się później niż dwa tygodnie od daty zaliczenia .  Ocenę wyższą uzyskaną podczas poprawiania wyników niekorzystnych wpisuje się do dziennika.
 8. Uczeń, który opuścił 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.
 9. Dla uczniów, o których mowa w punkcie 10, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
 10. Ocenianie jest jawne.
 11. Kryteria ocen, tabele wyników dla poszczególnych klas dostępne są na stronie szkoły w zakładce SPORT.

 

CERTYFIKATY

 • logo_klubu_szkol.jpg .jpg
 • logo_sspspz_200x90.jpg
 • logo_wf_z_klasa.jpg
 • pewniak_pion_90.png
 • szkola-bez-przemocy.jpg
 • szkola-z-klasa.gif
 • szkolawchmurze_microsoft_logotype.jpg
 • szkola_dobrze_wychowana.jpg