foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

JAK DZIŚ ODDYCHAMY

SZKOŁA MYŚLENIA POZYTYWNEGO

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

BIBLIOTEKA SZKOLNA

BIBLIOTEKA MIEJSKA

mLEGITYMACJA

Ze Świata Sportu

30 maj 2023

Najważniejsze, zawsze aktualne wiadomości portalu Sport.pl Gazeta.pl

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 W SIEMIANOWICACH ŚLASKICH.

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych.

Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel posiłkuje się  średnią ważoną, bierze pod uwagę opanowanie wymaganego materiału, ale również postępy ucznia i jego wkład pracy (wartość dodaną). Ocena semestralna lub końcoworoczna nie może różnić się od średniej ważonej o więcej niż jeden stopień.

 

Przy ocenie pracy ucznia przyjmuje się następujące wagi:

 • 5 – wszystkie sprawdziany umiejętności, postawa, aktywność,
 • 4 – testy sprawności,
 • 3 – frekwencja
 • 2 – wiadomości, rozgrzewka,
 • inna – ustalona indywidualnie przez nauczyciela

 

 

 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów z wychowania fizycznego:

 

 • Obserwacja postępów ucznia na zajęciach.
 • Umiejętności ruchowe ucznia oceniane będą na podstawie zadań kontrolno-oceniających, pozwalających na ustalenie poziomu opanowania tych umiejętności.
 • Wiadomości oceniane będą poprzez zadawanie pytań, dyskusje tematyczne związane z edukacją zdrowotną, znajomością techniki i przepisów gier zespołowych i rekreacyjnych.
 • Wiadomości dotyczące znajomości przepisów gier zespołowych oraz techniki wykonania poszczególnych elementów technicznych będą oceniane w trakcie wykonywania zadań ruchowych i zastosowania ich w grze.
 • Testy sprawności fizycznej określają poziom sprawności motorycznej.

 

 • Szczegółowe kryteria ocen cząstkowych:

 

1.Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który :

 

 • Umiejętności ruchowe wykonuje bardzo dobrze i stosuje w praktyce, np. w grach zespołowych,
 • Nie ma żadnej godziny nieusprawiedliwionej, zawsze posiada strój sportowy, aktywnie i twórczo uczestniczy w zajęciach,
 • Zawsze kieruje się zasadą „fair play”, przestrzega zasad BHP,
 • Czynnie pomaga nauczycielowi w sędziowaniu, prowadzeniu rozgrzewki, organizacji zawodów i życia sportowego na terenie szkoły,
 • Posługuje się sprzętem sportowym zgodnie z przeznaczeniem,
 • Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kultury fizycznej,
 • Systematycznie uczestniczy w wybranej przez siebie formie aktywności ruchowej,
 • Bierze aktywny udział w szkolnych lub międzyszkolnych zawodach sportowych.
 • Godnie reprezentuje swoją szkołę na różnych zawodach i imprezach sportowych.

 

 

2.Ocenę BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który :

 

 • Opanował pełny zakres umiejętności i wiedzy określonej programem danej klasy,
 • Jest sprawny fizycznie lub wykazuje duże postępy w osobistym usprawnianiu,
 • Potrafi wykorzystać posiadane umiejętności i wiadomości w praktycznym działaniu,
 • Przejawia duże zaangażowanie podczas zajęć, jego stosunek do przedmiotu, nauczyciela i kolegów nie budzi najmniejszych zastrzeżeń,
 • Posługuje się sprzętem sportowym zgodnie z przeznaczeniem,
 • Systematycznie jest przygotowany do zajęć,
 • Bierze udział w życiu sportowym klasy, jako zawodnik stosuje zasady fair play lub jest kulturalnym kibicem.

 

3.Ocenę DOBRĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Nie opanował wszystkich umiejętności i wiadomości określonych programem danej klasy,
 • Dba o swoją sprawność fizyczną w sposób niesystematyczny, czasami wykazuje postępy w usprawnianiu, potrzebuje bodźca do pracy,
 • Nie zawsze jest przygotowany do zajęć
 • Posiada umiejętności i wiadomości z zakresu kultury fizycznej i potrafi je wykorzystać w praktyce przy pomocy nauczyciela,
 • Nie uczestniczy aktywnie w życiu sportowym klasy.

 

4.Ocenę DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Opanował materiał programowy na przeciętnym poziomie wynikający z podstawy programowej,
 • Dysponuje słabą sprawnością fizyczną i wykazuje małe postępy w usprawnianiu,
 • Posiada niepełne wiadomości z zakresu kultury fizycznej, a te które posiada w małym stopniu wykorzystuje w praktyce,
 • Nie wykazuje aktywności i zaangażowania w zajęciach,
 • Nie dba o sprzęt sportowy, wykorzystuje go w niewłaściwy sposób, nie przestrzega zasad BHP.
 • często nie ćwiczy na lekcji z powodu braku stroju.

 

5.Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który:

 

 • Nie opanował materiału z przedmiotu objętego wymaganiami podstawy programowej w stopniu dostatecznym,
 • Nie wykazuje postępu w usprawnianiu,
 • Posiada w niewielkim zakresie wiadomości z kultury fizycznej, nie potrafi wykonać podstawowych zadań związanych z samooceną,
 • Przejawia niechętny stosunek do ćwiczeń, do przedmiotu, nauczyciela, współćwiczących,
 • często nie ćwiczy na lekcji z powodu braku stroju.

 

6.Ocenę NIEDOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który :

 

 • Nie opanował umiejętności i wiadomości określonych programem danej klasy,
 • Nie robi nic w kierunku swojego usprawniania,
 • Nie posiada minimalnej wiedzy w zakresie kultury fizycznej,
 • Ma lekceważący stosunek do zajęć i opuszcza je bez usprawiedliwienia,
 • Bardzo często nie ćwiczy na lekcji z powodu braku stroju,
 • Przejawia duże i rażące braki w zakresie wychowania społecznego, w postawie i stosunku do przedmiotu, nauczyciela i współćwiczących,
 • Prowadzi niezdrowy i niehigieniczny styl życia.

 

 

 1. Postanowienia końcowe:

 

 1. W ocenianiu bieżącym dopuszcza się stosowanie plusów i minusów:
 • Uczeń otrzymuje „plusa” za: aktywność na zajęciach, dodatkowe prace,
 • Uczeń otrzymuje „minusa” za: niewłaściwe zachowanie na lekcji,

 

 1. Uczeń ma prawo do: zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć bez ponoszenia konsekwencji - dwa razy w ciągu semestru. Powyższe ustalenia nie dotyczą zapowiedzianych sprawdzianów.
  1. Uczeń zobowiązany jest do zgłoszenia nieprzygotowania nauczycielowi przed lekcją. Fakt nieprzygotowania zapisywany jest w dzienniku lekcyjnym symbolem (NP). W przypadku wykorzystania przez ucznia limitu nieprzygotowań (2 NP na semestr) otrzymuje ocenę niedostateczną za każde kolejne nieprzygotowanie nieusprawiedliwione.
  2. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji z przyczyn losowych udokumentowane pisemnie w dzienniku nie powoduje konsekwencji w postaci oceny niedostatecznej.
  3. Niezgłoszone przez ucznia nieprzygotowanie po sprawdzeniu gotowości do zajęć, pociąga za sobą wpisanie oceny niedostatecznej.
  4. Przez nieprzygotowanie do zajęć, rozumie się:
 • brak stroju sportowego lub jego części (strój sportowy składa się z obuwia zamiennego, białej koszulki, czarnych lub granatowych spodenek, białych skarpetek),
 • niezwiązane długie włosy, które podczas ćwiczeń ograniczają pola widzenia, długie paznokcie, makijaż,
 1. Nieuzasadnione zwolnienia rodziców z zajęć wychowania fizycznego mają wpływ na ocenę semestralną i końcową, zwolnienie lekarskie nie wpływa na ocenę semestralną i końcową.
 2. „Niedyspozycja” (miesiączka) nie jest podstawą do zwalniania uczennic z zajęć wychowania fizycznego, fakt ten należy zgłosić nauczycielowi prowadzącemu zajęcia i dostosuje on intensywność ćwiczeń.
 3. Nauczyciel zastrzega sobie prawo indywidualizacji procesu oceniania ucznia w szczególnych przypadkach.
 4. Sprawdziany będą ocenione przez nauczyciela w danym dniu lub w ciągu dwóch tygodni od ich przeprowadzenia. W sytuacjach, gdy nauczyciel np. zachoruje lub jest na szkoleniu, termin może ulec zmianie.
 5. Na prośbę uczniów nauczyciel może zmienić termin sprawdzianu. Jednakże konsekwencje w postaci zwiększenia liczby prac pisemnych w tygodniach następnych ponoszą uczniowie.
 6. Jeżeli uczeń podszedł do sprawdzianu z uzasadnionych przyczyn( dłuższa choroba, min. 4 dni), powinien go uzupełnić w ciągu 2 tygodni w terminie ustalonym przez nauczyciela.
 7. Uczeń ma prawo poprawiania wyników niekorzystnych z form kontroli wiadomości i umiejętności. Poprawianie ocen nie jest jednak obligatoryjne i zależy od decyzji ucznia. W sytuacji poprawiania wyników niekorzystnych uczeń otrzymuje nowe zadania o identycznym stopniu trudności co poprzednie. Termin poprawiania wyników niekorzystnych ustala nauczyciel w porozumieniu z uczniem; poprawa nie może jednak odbyć się później niż dwa tygodnie od daty zaliczenia .  Ocenę wyższą uzyskaną podczas poprawiania wyników niekorzystnych wpisuje się do dziennika.
 8. Uczeń, który opuścił 50% lekcji, nie może być klasyfikowany z przedmiotu.
 9. Dla uczniów, o których mowa w punkcie 10, przeprowadza się egzamin klasyfikacyjny.
 10. Ocenianie jest jawne.
 11. Kryteria ocen, tabele wyników dla poszczególnych klas dostępne są na stronie szkoły w zakładce SPORT.

 

CERTYFIKATY

 • logo_klubu_szkol.jpg .jpg
 • logo_sspspz_200x90.jpg
 • logo_wf_z_klasa.jpg
 • pewniak_pion_90.png
 • szkola-bez-przemocy.jpg
 • szkola-z-klasa.gif
 • szkolawchmurze_microsoft_logotype.jpg
 • szkola_dobrze_wychowana.jpg

FUNDUSZE EUROPEJSKIE