sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

UBEZPIECZENIE DZIECI

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI
I MŁODZIEŻY W ROKU  SZKOLNYM 2016/2017

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA na rok szkolny 2018/2019 wynosi 41,00PLN — SUMA UBEZPIECZENIA 13.000 PLN – termin płatności do 21.09.2018 u wychowawcy  klasowego.

Uczniowie ubezpieczeni są w  Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń „Ergo Hestia” S.A.

Przedmiot ubezpieczenia:

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Śmierć w wyniku sepsy.

3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki.

4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu.

5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu wyczynowego uprawiania sportów.

Rodzaj świadczenia

Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku)

Wysokość wypłaty

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy

100% sumy ubezpieczenia

śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej

100% sumy ubezpieczenia

częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu powyżej 25%

(świadczenia progresywne)

2% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu

całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo)

200% sumy ubezpieczenia

częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:

»      poparzenie

»      odmrożenie

»      złamania, zwichnięcia, skręcenia

»      zranienie, rany szarpane, rany cięte

»      wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu

»      uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku

»      obrażenia ciała spowodowane atakiem  epilepsji, upadkiem na skutek omdlenia, utraty przytomności o nieustalonej przyczynie

»      następstwa udarów mózgu

»      następstwa zawału mięśnia sercowego

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

 

»      skutki pogryzienia przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

 

»      uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej

 

»      śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

100% sumy ubezpieczenia

»      uszczerbek w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportu w czasie zajęć pozaszkolnych (nie dotyczy zajęć w ramach Zarejestrowanych Klubów Sportowych i Szkół Mistrzostwa Sportowego)

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

POZOSTAŁE SZCZEGÓŁY NA DOŁĄCZONEJ PŁYCIE CD do odbioru u wychowawcy klasy.

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia

DRUKI ZGŁOSZENIA SZKODY DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

WPŁATY DOKONUJEMY U WYCHOWAWCY KLASOWEGO

INFORMACJA DYREKTORA

INFORMACJA DYREKTORA

 

Szanowni Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

W związku z wdrażaniem reformy edukacji informuję, iż z dniem 1 września 2017 roku  czyli od roku szkolnego 2017/2018   Zespół Szkół nr 1 stanie się ośmioletnią szkołą podstawową : Szkołą Podstawową nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich  przy ul. K. Szymanowskiego 11 , gdzie obowiązek szkolny realizować będą uczniowie klas 1-7 oraz 2 i 3 klasa gimnazjalna.

 

                                                                                                                    Dyrektor

                                                                                                    Zespołu Szkół nr 1

w Siemianowicach Śląskich

                                                                                                        mgr Natalia Popczyk

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

1. Nieobecność ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolnych usprawiedliwiana jest przez wychowawcę klasy na prośbę rodzica lub prawnego opiekuna.

2. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności w przypadku, gdy prośba o usprawiedliwienie przedstawiona będzie niezgodnie z niniejszą procedurą lub w przypadku, gdy wychowawca domniema nierzetelność usprawiedliwienia oraz w sytuacjach, gdy prośba o usprawiedliwienie jest niezgodna ze stanem rzeczywistym.

3. W przypadku gdy wychowawca odmówił usprawiedliwienia nieobecności rodzic lub opiekun prawny może skierować odwołanie od decyzji wychowawcy. Odwołanie kieruje się na piśmie do Dyrektora Szkoły.

4. Prośbę o usprawiedliwienie dostarcza się wychowawcy klasy w formie pisemnej lub poprzez dziennik elektroniczny.

5. W przypadku przesyłania prośby o usprawiedliwienie nieobecności poprzez dziennik elektroniczny:

a. nie później niż do 30 września rodzic lub prawny opiekun dostarcza do wychowawcy pisemną informację dotyczącą możliwości przesyłania prośby o usprawiedliwienie drogą elektroniczną,

b. prośbę o usprawiedliwienie przesyła się do wychowawcy poprzez pocztę wewnętrzną dziennika elektronicznego jedynie z konta rodzica (prawnego opiekuna).

6. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły.

7. Jeżeli uczeń jest chory i nieobecność przedłuża się na okres dłuższy niż 7 dni rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcy klasy.

8. W przypadku, gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie, wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione.

9.1 W sytuacji, gdy uczeń ma więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych, wychowawca klasy kontaktuje się z pedagogiem szkolnym i informuje o tym fakcie rodziców ucznia.

9.2 W klasach I-III, gdy uczeń ma 3 dni nieusprawiedliwione, wychowawca informuje o tym pedagoga szkolnego.

10. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować pedagoga szkolnego o niespełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

11. Dalsze działania prowadzone są zgodnie z procedurą przeciwdziałania niespełniania obowiązku szkolnego

12. Każda prośba o usprawiedliwienie powinna zawierać:

a. datę wystawienia (w przypadku prośby przesyłanej drogą elektroniczną jako datę wystawienia przyjmuje się datę wysłania);

b. imię i nazwisko osoby występującej z prośbą o usprawiedliwienie;

c. imię, nazwisko oraz oznaczenie klasy ucznia, którego nieobecność dotyczy;

d. datę nieobecności (od…do) i ewentualnie godziny lekcyjne (jeżeli prośba dotyczy tylko wybranych godzin lekcyjnych);

e. przyczynę nieobecności (w przypadku choroby może być załączone zaświadczenie lekarskie, w przypadku uczestnictwa w imprezach organizowanych przez inne instytucje, np. zawody sportowe, może być załączone stosowane zaświadczenie).

f. podpis osoby wnoszącej o usprawiedliwienie (nie dotyczy drogi elektronicznej).

ZAŁĄCZNIKI:

UWAGA DEPRESJA

UWAGA DEPRESJA

Smutek i przygnębienie to emocje raczej mniej lubiane, ale jedne z wielu jakie towarzyszą nam w życiu. Jesienna pogoda sprzyja spadkom nastroju, jednak żeby mówić o depresji, musi im towarzyszyć niskie poczucie wartości, melancholia, poczucie braku energii, wypalenia, niemożność przeżywania radości. Depresja to choroba trudna do zdiagnozowania, ale możliwa do wyleczenia jak wiele innych dolegliwości. Tyle tylko, że jest to przede wszystkim "choroba duszy".

 

 

 

Czytaj więcej: UWAGA DEPRESJA

LEPIEJ ROZMAWIAĆ

LEPIEJ ROZMAWIAĆ

 

GRUPY WSPARCIA

GRUPY WSPARCIA

Sześciolatki gotowe do szkoły.....

Sześciolatki gotowe do szkoły...

”Z badań wynika, że już po roku nauki w szkole dzieci, które rozpoczęły ją jako sześciolatki mają znacznie wyższe osiągnięcia z zakresu matematyki,
czytania i pisania niż ich rówieśnicy, którzy w tym czasie chodzili do przedszkola lub oddziału przedszkolnego. Z kolei w testach po III klasie, w większości uzyskują wyniki lepsze, niż ich koleżanki i koledzy, którzy do szkoły poszli jako siedmiolatki"


Od 1 września 2014 roku wszystkie sześciolatki będą miały obowiązek rozpoczęcia nauki w I klasie. Nad-chodzący rok szkolny jest więc ostatnim, w którym to rodzice podejmują decyzję o zapisaniu sześcioletnich dzieci do szkoły. Rodziców dzieci urodzonych w 2007 roku czeka jedno z najistotniejszych rozstrzygnięć dla przyszłości i rozwoju dziecka:  rozważenie czy rozpocznie ono naukę w szkole jako sześciolatek, czy pozostanie na kolejny rok w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym. Chcę Państwu dostarczyć jak najwięcej informacji ułatwiających podjęcie  decyzji, która będzie najkorzystniejsza dla Waszego dziecka. W tym celu rozpoczęłam szeroką kampanię informacyjną, której szczegóły  znajdziecie Państwo na stronie www.men.gov.pl/mam6lat.
Sześciolatki uczą się już w ponad 90 proc. szkół podstawowych. Od 2009 roku decyzję o wcześniejszym rozpoczęciu nauki przez  dzieci podjęło ponad 350 tys. rodziców. Uważne analizy wykazują, że bardzo dobrze radzą sobie one w szkole, osiągając czasami lepsze wyniki  niż ich siedmioletni koledzy. Szkoła daje dzieciom sześcioletnim więcej okazji do opanowania nowej wiedzy i umiejętności oraz kontaktu z dziećmi i dorosłymi. Dziecko, które zacznie rozwijać się wcześniej, będzie miało naturalną przewagę nad rówieśnikami, którzy zostali pozbawieni takiej okazji. Wcześniejsza nauka w szkole nie oznacza odbierania dziecku dzieciństwa, przeciwnie – w pełni wykorzystuje jego potencjał i stwarza optymalne warunki rozwoju. Jeśli Państwa dziecko pójdzie do szkoły już teraz, będzie miało znacznie łatwiejszy start na późniejszych etapach edukacji. Warto także podkreślić wpływ wcześniejszego rozpoczynania nauki w szkole na umiejętność czytania i pisania. W tym wieku ważna jest ciągłość i stabilność metod uczenia się. Jak alarmują eksperci, dotychczasowy system, w którym dzieci  rozpoczynające naukę pisania i czytania w przedszkolu, po roku  musiały gwałtownie przestawić się na metody pracy innego nauczyciela, może być przyczyną  późniejszych niepowodzeń edukacyjnych. To właśnie zapewnienie dziecku płynności uczenia się czytania i pisania było jedną z najważniejszych przesłanek wprowadzenia obniżenia wieku szkolnego.

 

Czytaj więcej: Sześciolatki gotowe do szkoły.....