sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

DORADZTWO ZAWODOWE

DORADZTWO ZAWODOWE

 

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego wskazuje:

1)    zawody, w których kształcenie jest prowadzone w szkołach

2)    typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie w danym zawodzie, tj. trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową dla młodzieży, czteroletnie technikum dla młodzieży oraz szkołę policealną,

3)    kwalifikacje wyodrębnione w zawodach, których kształcenie może być prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych;

4)    zawody, w  których nie wyodrębnia się kwalifikacji (zawody szkolnictwa artystycznego);

5)    wnioskodawców - ministrów, na wniosek których wprowadzono zawody do klasyfikacji;

6)    obszary kształcenia, do których są przypisane poszczególne zawody wpisane do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Nowe podejście do zdobywania wykształcenia zawodowego polega na wyodrębnieniu w ramach poszczególnych zawodów pojedynczych kwalifikacji, z których każda obejmuje określony zasób wiedzy i umiejętności. Szkoły zawodowe nadal będą kształciły w zawodach, w oparciu o wyodrębnione kwalifikacje. Kształcenie w zakresie pojedynczych kwalifikacji będzie prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych a ich ukończenie będzie uprawniało do przystąpienia do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie. Potwierdzenie wszystkich kwalifikacji w obrębie danego zawodu, oraz posiadanie świadectwa ukończenia szkoły, będzie jednoznaczne ze zdobyciem zawodu i uzyskaniem dyplomu. Możliwe będzie także posługiwanie się świadectwem potwierdzającym pojedynczą kwalifikację.

Rozporządzenie realizuje koncepcję dotyczącą ujednolicenia okresu kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej, wynikającą z przywołanej ustawy. Od 1 września 2012 r. kształcenie we wszystkich zawodach w zasadniczej szkole zawodowej będzie trwało trzy lata.

W nowej strukturze szkolnictwa ponadgimnazjalnego absolwenci zasadniczych szkół zawodowych będą mogli kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych począwszy od drugiej klasy oraz uzupełniać kwalifikacje w zawodzie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Klasyfikacja zawodów przewiduje możliwości nabywania kwalifikacji przez absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, w szczególności absolwentów liceów profilowanych:

  • poprzez kształcenie w szkołach policealnych - w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły;
  • w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych - w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach, dla których nie przewidziano kształcenia w szkole policealnej;
  • w szkołach policealnych i w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych - w zakresie wybranych zawodów i kwalifikacji wskazanych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego obejmuje 200 zawodów, w ramach których wyodrębniono 251 kwalifikacji. W klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ujęto:

- 23 zawody (po 3 kwalifikacje na zawód),

- 72 zawody (po 2 kwalifikacje na zawód),

- 98 zawodów (1 kwalifikacja na zawód),

- 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębnia się kwalifikacji.