sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA – NOWE REGULACJE PRAWNE !!!

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA – NOWE REGULACJE PRAWNE !!!

Pragniemy Państwa zapoznać z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA UCZNIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 17 listopada 2010 r.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu, szkole i placówce polega na:

 • rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych
 • rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych edukacyjnych uczniów,
  wynikających w szczególności ze:

1)      szczególnych uzdolnień;

2)      niepełnosprawności;

3)      choroby przewlekłej;

4)      niedostosowania społecznego;

5)      zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

6)      specyficznych trudności w uczeniu się;

7)      zaburzeń komunikacji językowej;

8)      sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9)      niepowodzeń edukacyjnych;

10)   zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11)   trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

12)   innych potrzeb dziecka.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają, prowadzący zajęcia z uczniem, nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi, we współpracy z:

1)      rodzicami uczniów;

2)      poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3)      placówkami doskonalenia nauczycieli;

4)      innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana w formie:

Þ     uczniom:

 • klas terapeutycznych (z wyjątkiem szkół specjalnych);
 • zajęć rozwijających uzdolnienia;
 • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia
  i kariery zawodowej;
 • porad i konsultacji.

Þ     rodzicom uczniów i nauczycielom:

 • porad i konsultacji;
 • warsztatów i szkoleń.

Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi
w przedszkolu, szkole i placówce jest zadaniem zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, prowadzących zajęcia z danym uczniem, tworzących zespół.

Kto może brać udział w posiedzeniu Zespołu?

 1. Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu w części dotyczącej ich dziecka;

–      o terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach dyrektor zawiadamia rodziców ucznia,

 1. Przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – na wniosek dyrektora;
 1. Inne osoby, w szczególności lekarze, psycholodzy, pedagodzy, logopedzi lub inni specjaliści – na wniosek rodzica ucznia.

Zadania Zespołu:

1)      ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne;

2)      określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych odpowiednio w orzeczeniu lub opinii oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia i indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;

3)      planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposób ich realizacji
w przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.

4)      opracowuje plan działań wspierających.