sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

UBEZPIECZENIE DZIECI

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI
I MŁODZIEŻY W ROKU  SZKOLNYM 2016/2017

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA na rok szkolny 2018/2019 wynosi 41,00PLN — SUMA UBEZPIECZENIA 13.000 PLN – termin płatności do 21.09.2018 u wychowawcy  klasowego.

Uczniowie ubezpieczeni są w  Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń „Ergo Hestia” S.A.

Przedmiot ubezpieczenia:

1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych przez Ubezpieczonego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Śmierć w wyniku sepsy.

3. Uszczerbek na zdrowiu lub uraz powstały w wyniku padaczki.

4. Następstwa zawału mięśnia sercowego oraz udaru mózgu.

5. Zakresem ubezpieczenia NNW objęte są również wypadki powstałe z tytułu wyczynowego uprawiania sportów.

Rodzaj świadczenia

Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku)

Wysokość wypłaty

śmierć Ubezpieczonego w wyniku NNW oraz sepsy

100% sumy ubezpieczenia

śmierć Ubezpieczonego w wyniku niewydolności wielonarządowej

100% sumy ubezpieczenia

częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu powyżej 25%

(świadczenia progresywne)

2% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu

całkowity (100%) trwały uszczerbek na zdrowiu (trwałe inwalidztwo)

200% sumy ubezpieczenia

częściowy trwały uszczerbek na zdrowiu, w tym też:

»      poparzenie

»      odmrożenie

»      złamania, zwichnięcia, skręcenia

»      zranienie, rany szarpane, rany cięte

»      wstrząśnienie mózgu, obicie mózgu

»      uszkodzenie narządu słuchu lub wzroku

»      obrażenia ciała spowodowane atakiem  epilepsji, upadkiem na skutek omdlenia, utraty przytomności o nieustalonej przyczynie

»      następstwa udarów mózgu

»      następstwa zawału mięśnia sercowego

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

 

»      skutki pogryzienia przez psa, pokąsania lub pogryzienia przez inne zwierzęta oraz ukąszenia owadów

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

 

»      uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieudanej próby samobójczej

 

»      śmierć w wyniku popełnienia samobójstwa

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

100% sumy ubezpieczenia

»      uszczerbek w wyniku rekreacyjnego uprawiania sportu w czasie zajęć pozaszkolnych (nie dotyczy zajęć w ramach Zarejestrowanych Klubów Sportowych i Szkół Mistrzostwa Sportowego)

% sumy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku

POZOSTAŁE SZCZEGÓŁY NA DOŁĄCZONEJ PŁYCIE CD do odbioru u wychowawcy klasy.

Odpowiedzialność Ergo Hestii ma miejsce tylko w sytuacji, gdy do rozpoznania i zdiagnozowania choroby lub zdarzenia nieszczęśliwego wypadku doszło w okresie ubezpieczenia

DRUKI ZGŁOSZENIA SZKODY DOSTĘPNE SĄ W SEKRETARIACIE SZKOŁY

WPŁATY DOKONUJEMY U WYCHOWAWCY KLASOWEGO