sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA

W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

1. Nieobecność ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolnych usprawiedliwiana jest przez wychowawcę klasy na prośbę rodzica lub prawnego opiekuna.

2. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności w przypadku, gdy prośba o usprawiedliwienie przedstawiona będzie niezgodnie z niniejszą procedurą lub w przypadku, gdy wychowawca domniema nierzetelność usprawiedliwienia oraz w sytuacjach, gdy prośba o usprawiedliwienie jest niezgodna ze stanem rzeczywistym.

3. W przypadku gdy wychowawca odmówił usprawiedliwienia nieobecności rodzic lub opiekun prawny może skierować odwołanie od decyzji wychowawcy. Odwołanie kieruje się na piśmie do Dyrektora Szkoły.

4. Prośbę o usprawiedliwienie dostarcza się wychowawcy klasy w formie pisemnej lub poprzez dziennik elektroniczny.

5. W przypadku przesyłania prośby o usprawiedliwienie nieobecności poprzez dziennik elektroniczny:

a. nie później niż do 30 września rodzic lub prawny opiekun dostarcza do wychowawcy pisemną informację dotyczącą możliwości przesyłania prośby o usprawiedliwienie drogą elektroniczną,

b. prośbę o usprawiedliwienie przesyła się do wychowawcy poprzez pocztę wewnętrzną dziennika elektronicznego jedynie z konta rodzica (prawnego opiekuna).

6. Każda nieobecność powinna być usprawiedliwiona najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły.

7. Jeżeli uczeń jest chory i nieobecność przedłuża się na okres dłuższy niż 7 dni rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek poinformowania o tym wychowawcy klasy.

8. W przypadku, gdy nieobecność nie zostanie usprawiedliwiona w ustalonym terminie, wszystkie godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione.

9.1 W sytuacji, gdy uczeń ma więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych, wychowawca klasy kontaktuje się z pedagogiem szkolnym i informuje o tym fakcie rodziców ucznia.

9.2 W klasach I-III, gdy uczeń ma 3 dni nieusprawiedliwione, wychowawca informuje o tym pedagoga szkolnego.

10. Wychowawca klasy ma obowiązek poinformować pedagoga szkolnego o niespełnianiu przez ucznia obowiązku szkolnego.

11. Dalsze działania prowadzone są zgodnie z procedurą przeciwdziałania niespełniania obowiązku szkolnego

12. Każda prośba o usprawiedliwienie powinna zawierać:

a. datę wystawienia (w przypadku prośby przesyłanej drogą elektroniczną jako datę wystawienia przyjmuje się datę wysłania);

b. imię i nazwisko osoby występującej z prośbą o usprawiedliwienie;

c. imię, nazwisko oraz oznaczenie klasy ucznia, którego nieobecność dotyczy;

d. datę nieobecności (od…do) i ewentualnie godziny lekcyjne (jeżeli prośba dotyczy tylko wybranych godzin lekcyjnych);

e. przyczynę nieobecności (w przypadku choroby może być załączone zaświadczenie lekarskie, w przypadku uczestnictwa w imprezach organizowanych przez inne instytucje, np. zawody sportowe, może być załączone stosowane zaświadczenie).

f. podpis osoby wnoszącej o usprawiedliwienie (nie dotyczy drogi elektronicznej).

ZAŁĄCZNIKI: