sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

FERIE 2018

 

Przed feriami – co warto wiedzieć?
Bezpieczny  wypoczynek dzieci i młodzieży.

Rodzicu, o tym musisz pamiętać!

 

  

 

 

Dla uzyskania pewności, że Twoje dziecko będzie przez czas nieobecności w domu pod dobrą opieką, należy m.in.:

 • sprawdzić, czy organizator wypoczynku zgłosił wypoczynek do właściwego
   (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. Informacje znajdują się w specjalnie utworzonej wyszukiwarce bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej https://wypoczynek.men.gov.pl/.
   W bazie wypoczynku znajdują się wszystkie legalnie organizowane w kraju
  i za granicą obozy, kolonie/zimowiska, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku. Wypoczynek umieszczony w bazie wypoczynku powinien mieć status zatwierdzony - tylko wtedy może być zrealizowany. Baza wypoczynku zawiera również zakładkę Rodzice, w której jest wiele cennych informacji dotyczących organizacji wypoczynku. Organizatora należy poprosić o numer zgłoszenia wypoczynku,
 • skontaktować się z organizatorem wypoczynku (np. biurem podróży organizującym wybrane zimowisko lub obóz, szkołą, placówką), wejść na jego stronę internetową i zapoznać się z opiniami o biurze,
 • sprawdzić, poprzez ogólnopolski rejestr (www.turystyka.gov.pl), czy biuro podróży jest wpisane do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych,
 • sprawdzić, czy organizator, w przypadku wypoczynku zagranicznego, zawarł umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz uczestników wypoczynku.

Organizator wypoczynku:

1. musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora wypoczynku) kuratorium oświaty,

2. ma obowiązek, z  uwagi na bezpieczeństwo dzieci, podać w zgłoszeniu wypoczynku m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi,

3. musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej,

4. ma obowiązek ubezpieczenia uczestników wypoczynku od następstw nieszczęśliwych wypadków (w przypadku wypoczynku organizowanego za granicą).

Dzięki zgłoszeniu wypoczynku wizytatorzy kuratorium oświaty, właściwego ze względu
na miejsce wypoczynku, mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania).Każdy organizator posiada możliwość wydruku, ze swojego konta w bazie wypoczynku, potwierdzenia zgłoszenia , które powinien udostępnić rodzicom uczestników wypoczynku. W przypadku braku danego potwierdzenia
w bazie wypoczynku należy kontaktować się z jednostką organizacyjną Kuratorium Oświaty w Katowicach (właściwą ze względu na siedzibę organizatora):

1)      Wydział Nadzoru Edukacji, 40-024 Katowice, ul. Powstańców 41a,
VII p., tel. 32 60 63 041 - miasta na prawach powiatu: Katowice, Świętochłowice, Tychy, powiat: bieruńsko-lędziński oraz gminy na terenie powiatu,

2)      Delegatura w Bielsku – Białej, 43 - 300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 44, tel. 33 81 22 645 - miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała, powiaty: bielski, cieszyński, pszczyński, żywiecki, oraz gminy z ww. powiatów,

3)      Delegatura w Bytomiu, 41 - 902 Bytom; ul. Antoniego Józefczaka 39, tel.32 38 80 070 - miasta na prawach powiatu: Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie; powiat tarnogórski i gminy na terenie powiatu,

4)      Delegatura w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7, tel. 34 32 43 362- miasto na prawach powiatu Częstochowa, powiaty: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski oraz gminy z ww. terenu,

5)      Delegatura w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35, tel. 32 23 12 941
 - miasta na prawach powiatu: Gliwice, Ruda Śląska, Zabrze, powiat: gliwicki oraz gminy na terenie powiatu,

6)      Delegatura w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. 3-go Maja 27, tel.32 42 23 802 - miasta na prawach powiatu: Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory, powiaty: mikołowski, raciborski, rybnicki, wodzisławski oraz gminy z ww. powiatów, 

7)      Delegatura w Sosnowcu, 41-200 Sosnowiec, ul. Krzywa 2, tel. 32 26 55 130
 - miasta na prawach powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, Mysłowice, powiaty: będziński, zawierciański oraz gminy z ww. powiatów.

Pytania dotyczące organizacji wypoczynku można kierować do ww. delegatur/ Wydziału Nadzoru Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach lub Wydziału Jakości Edukacji, tel.32 60 63 022.

 

W ramach akcji Bezpieczne ferie 2018, trwającej w okresie od 12 stycznia 2018 r. do 26 lutego 2018 r., Wojewoda Śląski, zobowiązał właściwe służby i straże działające na terenie województwa do podjęcia wszelkich działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży podczas wypoczynku. Pod numerem telefonu 32 20 77 077 zostanie uruchomiona całodobowa infolinia, na którą można zgłaszać wszelkie nieprawidłowości dotyczące organizacji wypoczynku. Pytania dotyczące akcji Bezpieczne ferie 2018 można kierować do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, tel. 32 20 77 653.

Bezpieczna opieka.

Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą:

1. Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku (nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza),
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich 15 lat (nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza).

2. Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki:

 • posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • jest pełnoletnia,
 • ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie),
 • ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku (nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, którzy uzyskali tytuł przed 2013 r.)

Rodzicu, wymagaj od organizatora, z którym wyjeżdża Twoje dziecko, aby przed wyjazdem podpisał umowę, przekazał wszystkie istotne informacje o wypoczynku i ewentualnych dodatkowych wymaganiach, w tym wydruk potwierdzenia zgłoszenia danego wypoczynku. Poproś o informację na temat ubezpieczenia uczestników wypoczynku - sprawdź, czy ubezpieczenie, które posiada Twoje dziecko obejmuje również okres ferii zimowych. Nie zapomnij dokładnie wypełnić i przekazać organizatorowi wypoczynku Kartę kwalifikacyjną uczestnika wypoczynku Twojego dziecka.

Zgłaszaj niepokojące sygnały o przebiegu wypoczynku – zgłaszaj niezwłocznie, nie czekaj do zakończenia turnusu.

Jeśli do rodziców docierają niepokojące sygnały o okolicznościach, czy warunkach lub sytuacjach (na zimowisku, obozie, koloniach), należy zgłosić je przede wszystkim
organizatorowi wypoczynku i do kuratorium oświaty właściwego ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku. W zależności od problemu, jakiego dotyczą nieprawidłowości, rodzice mogą także powiadomić właściwą (zgodnie z miejscem wypoczynku) powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, Państwową Straż Pożarną lub inne służby interwencyjne.
Masz pytania?

Zapraszamy również do odwiedzenia zakładki Pytania i odpowiedzi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej – https://wypoczynek.men.gov.pl/strona/Rodzice , w której umieszczono odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące organizacji i zgłaszania wypoczynku.

Polecamy także inne strony internetowe dedykowane wypoczynkowi:

1.  w serwisie bezpiecznyautobus.gov.pl wpisując numer rejestracyjny pojazdu otrzymają Państwo bezpłatną informację, czy autokar, który zawiezie dziecko na wakacje ma aktualne badania techniczne i polisę ubezpieczeniową,

2.  warto odwiedzić stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polak za granicą http://polakzagranica.msz.gov.pl/,

3.  rejestracja wyjazdu za granicę przez bezpłatny serwis Odyseusz https://odyseusz.msz.gov.pl.- dzięki rejestracji służby konsularne będą wiedziały o pobycie osoby na terenie danego państwa i w razie konieczności będzie możliwy szybki kontakt, czy skuteczna pomoc.

Zaleca się organizatorom wypoczynku, kierownikom wypoczynku, wychowawcom i opiekunom dzieci i młodzieży, aby mieli ze sobą adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych wraz z telefonami kontaktowymi (dyżurnymi).Przed wyjazdem warto zapoznać się również z poradnikami i ważnymi informacjami , które można znaleźć m.in. na stronach: Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano z wykorzystaniem materiałów ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Oprac.: Z.Michalski, st. wizytator w Oddziale Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego