STYPENDIUM SZKOLNE

STYPENDIUM SZKOLNE

Informacje dla wnioskodawców

Wniosek można złożyć w Referacie Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie lub
w siemianowickiej szkole do której dziecko uczęszcza, w terminie do 15.09.2014 r.

Dochód na osobę w rodzinie ucznia oblicza się zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 182 z późniejszymi zmianami) – nie można przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł.

- dla osoby w rodzinie – 456 zł.

Wnioskodawcy we wniosku wypełniają wszystkie pozycje za wyjątkiem wstępnego sprawdzenia wniosku pod względem formalnym przez wyznaczonego pracownika Referatu Edukacji, znajdującego się na ostatniej stronie wniosku.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

 

 1. Zaświadczenie o zarobkach netto (wszystkich członków rodziny, którzy pracują i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe) za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku tj. sierpień 2014 r.
 2. Zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku tj. sierpień 2014 r. (każde oświadczenie ma obowiązek zawierać klauzulę – patrz pkt 10).
 3. Dokument potwierdzający wysokość emerytury/renty za miesiąc sierpień 2014 – decyzję bądź zaświadczenie (z ZUS) lub odcinek (z banku, poczty) lub oświadczenie (każde oświadczenie ma obowiązek zawierać klauzulę – patrz pkt 10).
 4. Dokument potwierdzający otrzymane alimenty (zasądzone bądź dobrowolne) – postanowienie, decyzję lub oświadczenie (każde oświadczenie ma obowiązek zawierać klauzulę – patrz pkt 10).
 5. W przypadku, gdy osoby wymienione w pkt III.1 prowadzą odrębne gospodarstwo domowe, wnioskodawca powinien napisać oświadczenie w tej sprawie, pamiętając że rodzina w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 182
  z późniejszymi zmianami) są to osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
 6. Jeżeli w rodzinie jest pełnoletnie rodzeństwo należy przedstawić zaświadczenie o nauce bądź zaświadczenie o zarobkach (netto) za miesiąc sierpień 2014 r. lub oświadczenie dot. statusu bezrobotnego (każde oświadczenie ma obowiązek zawierać klauzulę – patrz pkt 10).
 7. W przypadku nie otrzymania świadczeń do których wnioskodawca jest uprawniony, do wniosku proszę dołączyć oświadczenie potwierdzające ów fakt. (np. alimenty).
 8. Osoby bezrobotne powinny przedłożyć aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku lub oświadczenie o osobie bezrobotnej zarejestrowanej bądź niezarejestrowanej w PUP (każde oświadczenie ma obowiązek zawierać klauzulę – patrz pkt 10).
 9. Każdy dochód członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem (każde oświadczenie ma obowiązek zawierać klauzulę – patrz pkt 10).
 10. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.”