sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

UWAGA RODZICE !!

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 ROK

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 ROKU – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

 • uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
 • uczniów słabowidzących,
 • uczniów niesłyszących,
 • uczniów słabosłyszących,
 • uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci
i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych:

574 zł na osobę w rodzinie.*

Dofinansowanie zakupu podręczników, będzie wynosić:

 1. dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej – 225 zł.,
 2. dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej – 225 zł.,
 3. dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do klasy V i VI szkoły podstawowej – 325 zł.,
 4. dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do klasy II i III gimnazjum – 350 zł.

Sposób realizacji i finansowania programu:

 • Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych).
 • Wniosek składa się w szkole do której uczeń uczęszcza (u pedagoga szkolnego od 26.08.2015r.). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub oświadczenie o wysokości dochodów.
 • W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy) zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu do wysokości wartości pomocy, przysługującej uczniowi z danej klasy do której uczęszcza.
 • Dyrektor/ pedagog szkolny dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów, (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.
 • Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny SP.

* W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę
w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w punkcie a), z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc
w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów, o których mowa wyżej.