sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Umowy na korzystanie z obiadów

Umowy na korzystanie z obiadów

Poniżej do pobrania wzór umowy na korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej.

Umowa (.doc) >>>

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

UWAGA RODZICE !!

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 ROK

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 ROKU – „WYPRAWKA SZKOLNA”

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się:

 • uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
 • uczniów słabowidzących,
 • uczniów niesłyszących,
 • uczniów słabosłyszących,
 • uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci
i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników będzie przysługiwać uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych:

574 zł na osobę w rodzinie.*

Dofinansowanie zakupu podręczników, będzie wynosić:

 1. dla uczniów uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej – 225 zł.,
 2. dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej – 225 zł.,
 3. dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do klasy V i VI szkoły podstawowej – 325 zł.,
 4. dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową w tym z afazją, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera oraz niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczających do klasy II i III gimnazjum – 350 zł.

Sposób realizacji i finansowania programu:

 • Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych).
 • Wniosek składa się w szkole do której uczeń uczęszcza (u pedagoga szkolnego od 26.08.2015r.). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub oświadczenie o wysokości dochodów.
 • W celu otrzymania zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy) zobowiązany jest przedłożyć dowód zakupu do wysokości wartości pomocy, przysługującej uczniowi z danej klasy do której uczęszcza.
 • Dyrektor/ pedagog szkolny dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów, (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników. Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego, a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników.
 • Wszelkich informacji udziela pedagog szkolny SP.

* W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę
w rodzinie przekracza kryterium dochodowe, o którym mowa w punkcie a), z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc
w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów, o których mowa wyżej.

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

W piątek 26 czerwca 2015 roku odbyło się w naszej szkole uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015. Punktualnie o godzinie 9:00 uczniowie wraz z wychowawcami oraz zaproszenie rodzice zebrali się na sali gimnastycznej.

Akademia rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie uczniowie klas trzecich gimnazjum zaprezentowali krótki program artystyczny. Tradycją naszej szkoły jest, że drugoklasiści żegnają na akademii klasy trzecie poprzez wręczenie im drobnych pamiątkowych upominków. Na tej samej akademii klasa piąta pożegnała ciepłym słowem i drobnym prezentem klasę szóstą.

Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Natalia Popczyk, która pogratulowała uczniom efektów całorocznej pracy, a następnie wręczyła wraz z wychowawcami świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki i listy gratulacyjne ich rodzicom.

Nagrodzeni zostali również najlepszy absolwent Gimnazjum nr 5 – Marcin Wicik i najlepsza absolwentka szkoły podstawowej Estera Razakowska. W nagrodę za swoją ciężką pracę otrzymali tablety.

Podczas wręczono również nagrody za dwa całoroczne konkursy odbywające się w szkole podstawowej i gimnazjum: uczeń Fair Play i Liga Klas. Uczniami, a właściwie uczennicami Fair Play zostały Estera Razakowska z klasy 6a w szkole podstawowej i Marta Zdrada z klasy 2a w gimnazjum. Zwycięskie klasy w Lidze Klas to 3a w kasach edukacji wczesnoszkolnej, 5a w klasach IV-VI szkoły podstawowej i 3a w gimnazjum.

Pani Dyrektor wręczyła również dyplomy z podziękowaniami rodzicom, którzy w sposób szczególny wspierali szkołę w jej poczynaniach w minionym roku szkolnym.

Na zakończenie części oficjalnej Pani Dyrektor złożyła gorące podziękowania i wręczyła upominki pani Dorocie Mikłasz i pani Sylwii Wichary, które w tym roku szkolnym żegnają się z nasza szkołą.

Jako ostatni na akademii zabrali głos nauczyciele wychowania fizycznego, którzy wręczyli dyplomy i pamiątkowe puchary sportowcom, którzy promowali naszą szkołę w zawodach sportowych osiągając wysokie wyniki.

Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do swoich klas , gdzie wychowawcy rozdali im świadectwa.

Więcej zdjęć w galerii.

 

List Rzecznika Praw Dziecka

List Rzecznika Praw Dziecka

List do uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego 2014/2015


Drodzy i Szanowni,

rozpoczynają się wakacje, czas wyczekiwanego wypoczynku po szkolnych obowiązkach i towarzyszącym im stresie. Część z Was już pakuje podróżne walizki, inni lato spędzą w rodzinnych miejscowościach. Niezależnie od miejsca, ważne aby był to okres wytchnienia i radości.

Równie istotne jest, by podczas wakacyjnego relaksu nie zapominać o bezpieczeństwie. To nie puste hasło. Zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabawy sprawi, że będzie ona trwać dłużej. Za organizację wypoczynku oraz opiekę podczas jego trwania odpowiedzialni są dorośli, jednak to od Was zależy, czy zechcecie z nimi współpracować. Każdego roku, podczas wakacji, zdrowie lub życie traci wiele młodych osób. Do nieszczęśliwych wydarzeń dochodzi na kąpieliskach, w trakcie jazdy rowerem, w wyniku zażywania niebezpiecznych substancji. Można ich uniknąć. Wakacyjna niezależność jest nieocenioną wartością, warto jednak pamiętać, że ratownik, policjant lub strażnik pracują, abyście mogli oddać się beztroskiej zabawie.

W trakcie wakacji, w ramach nowej kampanii społecznej Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie" (www.odwagaratujezycie.pl), regularnie będę przypominał o Waszej odwadze. Odwaga kojarzy się z pewnością siebie i siłą, ale to przede wszystkim umiejętność podejmowania mądrych decyzji, zdolność do mówienia „NIE!", odpowiedzialność za siebie i bliskich. Wiem, że unikanie ryzyka jest trudną sztuką w czasie dojrzewania. Nie zapominajcie jednak, że znaki informacyjne nad wodą lub w górach, a także uwagi dorosłych są po to, aby pomóc zidentyfikować zagrożenie i uniknąć nieszczęścia.

Ufajcie liderom swoich grup, jednak nie tym największym i najsilniejszym, ale tym najmądrzejszym. Podejmujcie odważne i odpowiedzialne decyzje. Od nich może zależeć czyjeś zdrowie lub życie. Pamiętajcie, że najlepsze wakacje, to takie, kiedy po ich zakończeniu, cała klasa, bez wyjątku – zdrowa i wypoczęta – spotyka się na rozpoczęciu szkoły.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Wasz Rzecznik
Marek Michalak