sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

„Bajkowa Europa” zawitała do Zespołu Szkół nr 1

„Bajkowa Europa” zawitała do Zespołu Szkół nr 1

Dnia 2 października gimnazjaliści z klasy III b: Mateusz Wróbel, Rafał Żylski i Przemek Czyszek   przenieśli swoich młodszych kolegów z przedszkola oraz klasy I A i I B S.P. w bajkową podróż po Hiszpanii. Przedszkolaki oraz uczniowie młodszych klas zostali zaznajomieni z ciekawymi informacjami na temat tego wspaniałego kraju pachnącego pomarańczami. Gimnazjaliści przekazali swoim młodszym kolegom gdzie znajduje się Hiszpania, w jakiej odległości od Polski, jak wygląda jej flaga. Mateusz, Rafał i Przemek pokazując prezentację multimedialną opowiadali milusińskim o pięknych hiszpańskich lasach, skąpanych w słońcu morskich wybrzeżach i okrytych śniegiem szczytach gór Pirenejów. Gimnazjaliści opowiedzieli o stalicy Hiszpanii czyli Madrycie, gdzie znajduje się Pałac Królewski z 2800 komnatami, a także o kościele, który budowany jest od ponad 120 lat i do dnia dzisiejszego nie został ukończony czyli o Sagrada Familia. Przedszkolaki oraz uczniowie młodszych klas mogli poznać hiszpańskiego malarza Pablo Picasso i zaznajomić się z kilkoma  jego obrazami. Młodsi koledzy dowiedzieli się ciekawych informacji o torreadorach oraz o hiszpańskim tańcu ludowym czyli Flamenco , a także poznali słynnego podróżnika Krzysztofa Kolumba. Duża ciekawostką było zdjęcie hiszpańskiej potrawy narodowej czyli Paelli, którą zajadają się przedszkolaki w Hiszpanii.  Mateusz, Rafał oraz Przemek zapoznali swoich młodszych kolegów z podstawowymi zwrotami grzecznościowymi w języku hiszpańskim oraz przeczytali piękne hiszpańskie baśnie „Kluczyk na srebrnej wstążce” oraz „Znikająca wełna”.  Trzeba przyznać, że zarówno przedszkolaki, uczniowie klas pierwszych jak i gimnazjaliści byli bardzo zadowoleni ze wspólnego spotkania i z utęsknieniem czekają na kolejne. Gimnazjaliści zamierzają spotykać się ze swoimi młodszymi kolegami dwa razy w miesiącu zaznajamiając ich z kolejnymi krajam  naszego kontynentu.

STYPENDIUM NAUKOWE

STYPENDIUM W RAMACH PROJEKTU NAUKA DROGĄ
DO SUKCESU NA ŚLĄSKU –VI EDYCJA

Rozpoczęła się  realizacja kolejnej, szóstej już edycji projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku. W  imieniu Samorządu Województwa Śląskiego  projekt  realizuje Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.   W obecnym roku szkolnym wsparcie stypendialne może otrzymać  400 uczniów,  szczególnie uzdolnionych w  zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.  Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu  Nauka drogą do sukcesu na Śląsku  –  VI  edycja rozpocznie się 22 września 2014 r. a zakończy 31 października 2014 r. 

Szczegółowe  informacje na temat  realizowanego projektu  dostępne są na stronie internetowej  www.efs-stypendia.slaskie.pl  oraz w załączniku.

 

 

 

 

DOSTĘP DO E-DZIENNIKA

DOSTĘP DO E-DZIENNIKA

Pragniemy Państwa poinformować, że od zeszłego roku szkolnego w naszej szkole funkcjonuje e-dziennik. Większość rodziców i uczniów z zadowoleniem korzystała z rozszerzonego dostępu do kont e-dziennika. Zachęcamy i w tym roku szkolnym do zakupu dostępu do rozszerzonego konta. Co należy zrobić:
 Aby uzyskać dostęp do dziennika, należy wykupić abonament. Cena rocznego abonamentu to 22, 00 zł. W przypadku, gdy mają Państwo większą liczbę dzieci, abonament kosztuje 35 zł za wszystkie dzieci. Jest to cena promocyjna obowiązująca do 31 października 2014 roku.
Wpłat należy dokonywać u wychowawcy.
 Gdyby jakiś rodzic zdecydował się na opłacenie abonamentu później, oczywiście jest to możliwe. Jednak abonament będzie wynosił wtedy odpowiednio 25,00 i 38,00.
Po zebraniu pieniędzy szkoła prześle wpłatę na konto firmy LIBRUS, która prowadzi dziennik. Następnie otrzymacie Państwo loginy do kont rodzica i ucznia.
Loginy muszą osobiście odebrać rodzice w sekretariacie szkoły.
Rodzice i uczniowie, którzy w zeszłym roku korzystali z kont mają ten sam login i hasło.Muszą jedynie wnieść ponownie opłatę za kolejny rok korzystania.
Jakie są korzyści z posiadania konta:
· możliwość bieżącej kontroli frekwencji dziecka w szkole, a co za tym idzie możliwość natychmiastowej reakcji na ewentualny problem zbyt dużej liczby nieobecności;
· stały dostęp do ocen dziecka z możliwością szczegółowej analizy postępów w nauce na podstawie precyzyjnych danych uwzględniających datę wystawienia oceny, kategorię oceny, wagę oceny w liczeniu średniej oraz Nauczyciela, który tę ocenę wystawił;
· szybka, bieżąca wymiana informacji pomiędzy szkołą a domem rodzinnym, nieograniczona jakimkolwiek przedziałem czasowym, jak to ma miejsce przy klasycznych wywiadówkach.
 · elektroniczne usprawiedliwienie nieobecności lub zwolnienie dziecka.

DECYZJA NALEŻY DO PAŃSTWA. SERDECZNIE ZACHĘCAMY

DO SKORZYSTANIA  Z OFERTY

 

STYPENDIUM SZKOLNE

STYPENDIUM SZKOLNE

Informacje dla wnioskodawców

Wniosek można złożyć w Referacie Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie lub
w siemianowickiej szkole do której dziecko uczęszcza, w terminie do 15.09.2014 r.

Dochód na osobę w rodzinie ucznia oblicza się zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 182 z późniejszymi zmianami) – nie można przekraczać:

- dla osoby samotnie gospodarującej – 542 zł.

- dla osoby w rodzinie – 456 zł.

Wnioskodawcy we wniosku wypełniają wszystkie pozycje za wyjątkiem wstępnego sprawdzenia wniosku pod względem formalnym przez wyznaczonego pracownika Referatu Edukacji, znajdującego się na ostatniej stronie wniosku.

 

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć:

 

 1. Zaświadczenie o zarobkach netto (wszystkich członków rodziny, którzy pracują i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe) za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku tj. sierpień 2014 r.
 2. Zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające korzystanie ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w miesiącu poprzedzającym datę złożenia wniosku tj. sierpień 2014 r. (każde oświadczenie ma obowiązek zawierać klauzulę – patrz pkt 10).
 3. Dokument potwierdzający wysokość emerytury/renty za miesiąc sierpień 2014 – decyzję bądź zaświadczenie (z ZUS) lub odcinek (z banku, poczty) lub oświadczenie (każde oświadczenie ma obowiązek zawierać klauzulę – patrz pkt 10).
 4. Dokument potwierdzający otrzymane alimenty (zasądzone bądź dobrowolne) – postanowienie, decyzję lub oświadczenie (każde oświadczenie ma obowiązek zawierać klauzulę – patrz pkt 10).
 5. W przypadku, gdy osoby wymienione w pkt III.1 prowadzą odrębne gospodarstwo domowe, wnioskodawca powinien napisać oświadczenie w tej sprawie, pamiętając że rodzina w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 182
  z późniejszymi zmianami) są to osoby spokrewnione lub nie spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
 6. Jeżeli w rodzinie jest pełnoletnie rodzeństwo należy przedstawić zaświadczenie o nauce bądź zaświadczenie o zarobkach (netto) za miesiąc sierpień 2014 r. lub oświadczenie dot. statusu bezrobotnego (każde oświadczenie ma obowiązek zawierać klauzulę – patrz pkt 10).
 7. W przypadku nie otrzymania świadczeń do których wnioskodawca jest uprawniony, do wniosku proszę dołączyć oświadczenie potwierdzające ów fakt. (np. alimenty).
 8. Osoby bezrobotne powinny przedłożyć aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego i wysokości uzyskiwanego zasiłku lub oświadczenie o osobie bezrobotnej zarejestrowanej bądź niezarejestrowanej w PUP (każde oświadczenie ma obowiązek zawierać klauzulę – patrz pkt 10).
 9. Każdy dochód członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem (każde oświadczenie ma obowiązek zawierać klauzulę – patrz pkt 10).
 10. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadom odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań.”