sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

ZAJĘCIA W RAMACH IPN

ZAJĘCIA W RAMACH IPN

Prowadzący: Barbara Jankowska

Rodzaj zajęć: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  czytaniu i pisaniu
w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.

Przewidziano na ich prowadzenie 30 godzin lekcyjnych. Odbywać się będą we wtorki
i czwartki od godz 13.45- 14.30.

Program ukierunkowany jest na potrzeby dzieci mających trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. Jego celem jest niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych poprzez usprawnienie percepcji słuchowej, wzrokowej, ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej i sprawności manualnej, doskonalenie techniki czytania, utrwalenie zasad pisowni.

Prowadzący : Beata Micke

Rodzaj zajęć: zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.

Przewidziano na ich prowadzenie 30 godzin lekcyjnych. Odbywać się będą  w poniedziałek od 14.45-15.30, czwartek 15.00-15.45

Głównym celem zajęć jest wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów będących przyczyną trudności szkolnych, zachęcenie ich do zwiększenia wysiłku
w uczeniu się matematyki, poprzez ćwiczenia w przeliczaniu, rozwiązywaniu zadań z treścią
i ćwiczeń praktycznych.

Prowadzący : Małgorzata Białas

Rodzaj zajęć: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych
ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych.

Przewidziano na ich prowadzenie 30 godzin lekcyjnych. Odbywać się będą w poniedziałki
i środy.

Program tych zajęć ma na celu uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie jego wiary we własne siły i umożliwianie mu osiągania sukcesu. Wyrobienie w dziecku pewnej ciekawości, prowokowanie go do stawiania pytań i zachęcanie do poszukiwania sposobów rozwiązywania problemów oraz stworzenie możliwości wszechstronnego  rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

Prowadzący: Agnieszka Witaszczyk

Rodzaj zajęć: zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.

Przewidziano na ich prowadzenie 30 godzin lekcyjnych. Odbywać się będą w poniedziałki
i piątki.

Celami zajęć terapii logopedycznej są:

-        usprawnianie narządów mowy (pionizacja języka, mięśnia okrężnego warg),

-        rozwój mowy w dwóch płaszczyznach: nadawania informacji oraz odbioru informacji,

-        prawidłowe kształtowanie pojęć,

-        nauka wyrazistości artykulacji,

-        poprawa rozumienia wypowiedzi,

-        kształtowanie umiejętności odbioru informacji dla usprawniania procesu porozumienia się,

-        rozwijanie słuchu przez rozpoznawanie, różnicowanie głosów zwierząt, różnicowanie rytmu,

-        ukształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych,

-        wyrównywanie dysharmonii rozwojowych przez stymulowanie rozwoju psychoruchowego dziecka,

-        rozwijanie sprawności manualnej i motorycznej,

-        rozwijanie procesów myślenia np.: wykrywanie różnic i podobieństw, analiza i synteza, klasyfikowanie, uogólnianie, kształtowanie pojęć.