sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

Rekrutacja uczniów do projektu

Rekrutacja uczniów do projektu

 

Informacja o rekrutacji uczniów/uczennic do projektu
„Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów
w Siemianowicach Śląskich”


Gmina Siemianowice Śląskie informuje, że od 8 kwietnia 2015 r. rozpoczyna się rekrutacja uczniów/uczennic do projektu „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”.


1. Informacje o projekcie
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

2. Grupa docelowa
Uczestnikami projektu mogą być uczniowie/uczennice uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do klasy II - u których w roku szkolnym 2013/2014 zespoły szkolne przeprowadziły diagnozę - do jednego z 8 Gimnazjów prowadzonych przez Gminę Siemianowice Śląskie tj:
- Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół Sportowych, ul. Mikołaja 3;
- Gimnazjum nr 2 im. Powstańców Śląskich, ul. Przyjaźni 28;
- Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego, ul. Wojciecha Korfantego 18;
- Gimnazjum nr 4, ul. Chopina 4a;
- Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół nr 1, ul. Karola Szymanowskiego 11;
- Gimnazjum nr 6 w Zespole Szkół Specjalnych, ul. Myśliwiecka 6;
- Gimnazjum nr 7 im. Antoniego Halora w Zespole Szkół nr 4, ul. Marii Dąbrowskiej 10;
- Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Integracyjnych, ul. Lipowa 3.

3. Formy wsparcia
W ramach Projektu zrealizowane zostaną dla uczniów/uczennic następujące następujące formy wsparcia:
a) obligatoryjnie
- zajęcia motywacyjno – edukacyjno – zawodowe plus wizyta studyjna w zakładzie pracy;
- laboratorium eksperymentów.
b) fakultatywne
- zajęcia wyrównawcze z matematyki plus wizyta edukacyjna;
- zajęcia wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych plus wizyta edukacyjna;
- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego;
- zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego;
- zajęcia wyrównawcze z języka hiszpańskiego;
- zajęcia dodatkowe z matematyki plus wizyta edukacyjna;
- zajęcia dodatkowe z przedmiotów przyrodniczych plus wizyta edukacyjna;
- zajęcia dodatkowe z języka angielskiego;
- zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego;
- zajęcia dodatkowe z języka hiszpańskiego.

4. Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji uczniów/uczennic do projektu zostały szczegółowo opisane w Regulaminie rekrutacji i udziału uczniów/uczennic w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich” stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 251/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu rekrutacji i udziału uczniów/uczennic w projekcie „Motywacja – Edukacja – Kariera – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych gimnazjów w Siemianowicach Śląskich”. Chętnych uczniów i uczennice, spełniających kryteria określone w pkt. 2, zaprasza się do udziału w projekcie oraz złożenia - zgodnie z wzorami przedstawionymi w Regulaminie - dokumentów rekrutacyjnych tj:
1. Deklaracji uczestnictwa ucznia/uczennicy w projekcie);
2. Oświadczenie ucznia/uczennicy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
3. Opcjonalnie dokumenty potwierdzające, że uczeń/uczennica ubiegający/-a się o udział w Projekcie jest uczniem/uczennicą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zdolnym/-ą, niepełnosprawnym/-ą lub zagrożony/-a wykluczeniem społecznym o których mowa w § 4 pkt 3 niniejszego Regulaminu. Powyższe dokumenty uczeń/uczennica – za pośrednictwem opiekuna prawnego - składa w Sekretariacie Szkoły, do której uczęszcza. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych upływa 17 kwietnia 2015 r.

5. Informacje pozostałe
Wszelkie dokumenty oraz informacje na temat projektu dostępne są w Biurze Projektu – Referat Edukacji w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, na stronie internetowej projektu pod adresem www.mek.siemianowice.pl, a także w Sekretariatach Szkół biorących udział w Projekcie. Rekrutacja uczniów/uczennic do projektu będzie prowadzona z uwzględnieniem zasady równości szans, w tym równości płci.