sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

SHR - informacje

Szkoła Harmonijnego Rozwoju

 

 

PROJEKT REALIZOWANY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
W SIEMIANOWICACH ŚL.
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

 

Cele projektu:

- rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań poprzez organizację różnorodnych zajęć

- wyposażenie dzieci w umiejętności dotyczące sposobów przyswajania wiedzy

- wzrost świadomości dziecka o posiadanych rodzajach inteligencji i możliwościach ich wykorzystania

- kształtowanie umiejętności wykorzystywania swoich mocnych stron

- rozwijanie skutecznego komunikowania się

- uwrażliwienie na potrzeby innych

- kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny

- zdobywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, a w szczególności związanych

z podjęciem nauki w drugim etapie edukacyjnym

- kształtowanie umiejętności dokonywania samooceny

- uświadomienie znaczenia nauki w życiu człowieka

- włączanie dzieci w proces dydaktyczny

 

Sposób działania:

- zajęcia dydaktyczne i specjalistyczne z pedagogiem i psychologiem

- zajęcia rozwijające kompetencje językowe – język angielski

- zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne

- zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze

- zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne

- aktywizowanie rodziców do współpracy w ramach projektu

- organizowanie wyjazdów i wyjść na zajęcia przygotowane przez pracowników naukowych

- spotkania z rodzicami dzieci

 

Dla kogo ?

- program przeznaczony jest dla uczniów klas IV w roku szkolnym 2011/2012 i ich rodzin

 

Zakładane rezultaty:

- zwiększenie motywacji dzieci do rozwijania swoich zainteresowań i talentów

- uzyskanie wyższych ocen oraz wyników sprawdzianu po szkole podstawowej

- wzrost pewności siebie i poprawa samooceny

- zwiększenie zaangażowania rodzin w wychowanie i naukę dzieci