sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

PODSUMOWANIE PROJEKTU "SZKOŁA HARMONIJNEGO ROZWOJU"

PODSUMOWANIE PROJEKTU
"SZKOŁA HARMONIJNEGO ROZWOJU"

W sierpniu został zakończony projekt „ Szkoła harmonijnego rozwoju”, który był realizowany w szkołach podstawowych w Siemianowicach Śląskich. Projektem w naszej placówce objętych zostało 32 uczniów klas III a potem IV  oraz ich rodzice  .

Rodzicom w ramach projektu zostało udzielone wsparcie w formie :

- 3 spotkań  z nauczycielami i specjalistami;

- 3 prelekcji i szkoleń  prowadzonych przez pedagogów i psychologów  nt.: Jak pomóc dziecku w nauce”, „Rola pozytywnych wzmocnień w edukacji dziecka”, „Jak zachęcić dziecko do samodzielności i wzmacniania poczucia własnej wartości.”

Efektem tych spotkań  i szkoleń  jest zwiększenie aktywności rodziców w procesie edukacyjnym i życiu szkoły.

Dla uczniów zorganizowano zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje:

- w zakresie języka angielskiego  wsparciem  objęto 18 uczniów  w terminie  od 01.09.2011  do 25.06.2012

- w zakresie matematyki wsparciem objęto 18 uczniów w terminie  od 01.09.2011 do 22.06.2012

- w zakresie przyrody wsparciem objęto 12 uczniów w terminie  od 01.09.2011 do 25.06.2012

- w zakresie informatyki wsparciem  objęto 12 uczniów w terminie  od 01.09.2011 do  14.06.2012

W sumie zorganizowano po  204  godziny z każdych   zajęć edukacyjnych  .

Każde dziecko uczestniczyło w 2 różnych zajęciach edukacyjnych .

Ponadto dzieci uczestniczyły w zajęciach z pedagogiem i psychologiem w wymiarze 80 h dla każdego z nich w terminie od  05.05.201  do 19.06.2012.

Dodatkowo dla uczestników projektu zorganizowano po  5 wyjazdów edukacyjnych  na oddział do:

a)      Instytutu Fizyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przygotowano 2 zajęcia nt.: „Fizyka w atmosferze”  w dniu  17.04.2012    oraz „ Jak widzę świat”  w dniu  15.05.2012;

a)      Planetarium Śląskiego w Chorzowie na seans pt. „Królestwo planet” w dniu 10.05.2012    ;

b)      Stacji Klimatologicznej oraz Obserwatorium Astronomicznego w Chorzowie na zajęcia pt.: „Od pomiarów do prognozy”  w dniu 23.05.2012     ;

c)       Pałacu Młodzieży w Katowicach na zajęcia pt.: „Zwierzęta, rośliny i głazy, czyli o figurach przystających”  w dniu 12 .06.2012

Dzięki projektowi placówka wzbogaciła się o tablicę multimedialną, laptop i projektor, z którego mogą korzystać obecnie już wszyscy uczniowie. Dla wszystkich szkól uczestniczących w projekcie zostały zakupione 4 aparaty BioFeedback –u.

Udział w tym projekcie pomógł uczestnikom w :

- zwiększeniu motywacji do rozwijania swoich zainteresowań i talentów,

- uzyskiwaniu wyższych ocen ,

- wzroście pewności siebie i poprawy samooceny,

- zdobyciu umiejętności pracy  w grupie,

- wzroście kompetencji społecznych,

- poprawy umiejętności komunikacji.