sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19

W związku z utrzymującą się sytuacją zagrożenia pandemią COVID-19, na terenie szkoły od dnia 01.09.2021 r. wprowadzone zostają poniższe zasady bezpieczeństwa:

 

SZKOŁA PODSTAWOWA:

 HARMONOGRAM DLA POSZCZEGÓLNYCH KLAS:

 

ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE:

 

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

WŁAŚCICIEL

 1. Właścicielem strony internetowej – https://www.sp16.siemianowice.pl jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich
 2. Za treści znajdujące się na stronie internetowej odpowiada dyrekcja i wyznaczeni pracownicy posiadający konta umożliwiające publikowanie treści oraz edycję strony internetowej

WARUNKI UŻYWANIA STRONY WWW

 1. Informacje zawarte na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Dane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach lub ich autorów.
 3. Korzystanie ze strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych na niniejszej stronie.

WARUNKI UŻYTKOWANIA SERWISU

 1. Użytkownikowi serwisu przysługuje prawo pobierania oraz drukowania stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6 lub za zgodą dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 w Siemianowicach Śląskich poza wyjątkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa takich jak dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631, t.jedn. z późn. zm.).
 3. Nazwy firm i produktów znajdujące się na stronie szkoły mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Ryzyko z tytułu użytkowania niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik.
 2. Szkoła Podstawowa nr 16 w Siemianowicach nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z niniejszego serwisu internetowego lub serwisów z nim zlinkowanych, a w szczególności za szkody będące następstwem:
  1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;
  2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie.

OBOWIĄZYWANIE ZASAD

 1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i opracowań mają zastosowanie do wykorzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.
 2. Szkoła Podstawowa nr 16 w Siemianowicach ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w części lub w całości w każdym czasie. Ich stosowanie przyjmuje się do dnia opublikowania treści.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sp16.siemianowice.pl 

Dane teleadresowe jednostki:

Nazwa, adres: Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich, ul. Szymanowskiego 11, 41-103 Siemianowice Śląskie

tel/fax.: 32 220 14 80

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Data publikacji strony internetowej: 08.11.2010 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 15.04.2015 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. Niektóre materiały graficzne – zdjęcia nie mają w pełni dokładnych opisów.
 2. Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.
 3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 4. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 5. Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Na stronie internetowej nie można używać standardowych skrótów klawiszowych.

 

Ułatwienia na stronie internetowej

 1. Zmiana rozmiaru czcionki.
 2. Zmiana koloru kontrastu.
 3. Możliwość podświetlenia linków.
 4. Możliwość zastosowania inwersji kolorów i ustawienia obrazów w skali szarości.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 01.01.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. K Ślęzak , e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 220 14 80

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.   Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:  https://www.rpo.gov.pl/

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676

 

Dostępność architektoniczna

 

Opis dostępności wejścia do budynku:

Budynek szkoły położony jest na osiedlu Bańgów w północnowschodniej części miasta przy ul. K. Szymanowskiego 11. Teren szkoły posiada rzeźbą płaską, wokół części szkoły od strony wejścia głównego i od strony południowej budynku znajduje się chodnik prowadzący do wejść szkoły.

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście A znajdujące się od ulicy K. Szymanowskiego, z podjazdem dla wózków i osób niepełnosprawnych. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Po tej samej stronie znajduje się wejście C, które służy jako wejście dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Dostępne dla uczniów i pracowników szkoły w godzinach zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek szkoły składa się z  5 segmentów (A,B,C,D,E,)  3 –kondygnacyjnych ( parter, I piętro, II piętro) oraz piwnica w segmencie A. Budynek nie posiada wind. Do piwnicy prowadzą jedynie schody, bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych. Parter segmentu C i D oraz segment E (sportowy) jest dostępny dla osób niepełnosprawnych( brak schodów). Na I i II piętro prowadzą schody dwuetapowe, bez dostępu dla osób niepełnosprawnych.

 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Miejsce takie znajduje się na parkingu od strony południowej (dojazd przez drogę osiedlową od ulicy M. Skłodowskiej - Curie) i jest specjalnie oznakowane. Znajduje niedaleko wejścia do szkoły bez barier.

 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

W placówce nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

RODO

Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 11, w Siemianowicach w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”) jest administratorem Państwa danych osobowych.
Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich jest Pan Tomasz Piesiur, kontakt mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przepisy prawa nakładają na nas obowiązek przekazania poniższych informacji (zgodnie z art. 13 ust. 1
i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.):
Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
1. Podstawą prawną dla przetwarzania danych są:
• przepisy prawa (art. 6 ust. 1c RODO) – są to ustawy: o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, o samorządzie gminnym (art. 9a) oraz akty wykonawcze do tych przepisów w tym: przyjęcia dziecka do szkoły, realizacji zadań oświatowych, zapewnienia bezpieczeństwa dziecka w czasie pobytu w szkole (monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego) jak i zabezpieczenia mienia szkoły, umożliwienia dziecku korzystania z pełnej oferty szkoły,
• Państwa zgoda (art. 6 ust. 1a RODO) – np. pobierana przy okazji przetwarzania wizerunku Państwa dziecka lub innych danych umieszczanych na stronie internetowej szkoły i facebooku szkoły oraz na stronach internetowych Miasta Siemianowice Śląskie w celu zaprezentowania osiągnięć uczniów, udziału w konkursach, zawodach sportowych, imprezach kulturalnych, których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa
2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz okres nauki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, a także z odrębnych przepisów (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14 poz. 67).
3. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
4. Do zrealizowania wymienionych wyżej celów wymagamy danych, które pomogą nam Państwa zidentyfikować oraz danych np. o rozwoju psychofizycznym i stanie zdrowia dzieci. Podanie niezbędnych danych jest obowiązkiem ustawowym (wynika z odrębnych przepisów).
5. Do Państwa danych ma dostęp firma Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. (ul. Korfantego 193, 40-153 Katowice) na podstawie popisanych umów powierzeń danych. Firma ta obsługuje nasze systemy informatyczne
6. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy – kraje Unii Europejskiej, Norwegia, Liechtenstein, Islandia).
7. Mogą Państwo złożyć do nas wniosek, dotyczący danych osobowych, o:
• dostęp do swoich danych,
• sprostowanie danych,
• ograniczenia przetwarzania
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym zgodnie z ustawą o systemie oświaty i wydanych do niej aktów prawnych, a w pozostałym zakresie dobrowolne.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych można kontaktować się pod adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub korespondencję kierować na adres Szkoła Podstawowa nr 16 im. B. Prusa w Siemianowicach Śląskich lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

WSTĘP:

 

Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika anonimowego/zarejestrowanego).

 

 1. Dane gromadzone przez właściciela serwisu
 • Adresy IP Użytkownika
 • Cookies (tzw. ciasteczka)
 • Login/Konto/Nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji
 • informacja o przeglądarce użytkownika
 • email
 • nazwisko

 

 1. Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.

 

 1. Sposób wykorzystania danych

Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu. Dane Użytkowników nie są udostępniane innym podmiotom, z wyłączeniem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

 

 1. Kontakt z Użytkownikiem

Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami zarejestrowanymi w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach.

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika

Każdy Użytkownik zarejestrowany może pisemnie, telefonicznie lub mailowo zgłosić do właściciela serwisu zmianę w swoich danych osobowych lub dokonać tych zmian samodzielnie w serwisie.

 

 1. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich, tel: 32/220 14 80 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu, utrzymaniem kontaktu z Użytkownikami- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odrębnymi przepisami bądź wytycznymi właściwych organów.

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług

8) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).
  a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu
  c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych .
  d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. ”
  e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

f) W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
g) W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 

 1. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Właściciel serwisu informuje, że serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Właściciel serwisu zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

 1. Zabezpieczenie danych  użytkowników w Serwisie

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela serwisu. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu
c) dostęp do administrowania serwisem odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania

 

 1. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.

Dokumenty wewnątrzszkolne - archiwum

Dokumenty wewnątrzszkolne

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 (.pdf)

KODEKS ETYKI NAUCZYCIELSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 (.pdf)

PLAN PRACY SZKOŁY (.pdf)

PLAN PROMOCJI SZKOŁY (.pdf)

PLAN WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM (.pdf)

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLAS GIMNAZJALNYCH (.pdf)

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLAS IV-VII SP(.pdf)

PLAN REALIZACJI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH DLA KLAS I-III SP (.pdf)

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA (.pdf)

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH (.pdf)

PROCEDURA ZWALNIANIA Z ZAJĘĆ RELIGII (.pdf)

PROCEDURA KWALIFIKACJI DO GRUP NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO (.pdf)

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA (.pdf)

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI UCZNIA (.pdf)

PROCEDURA WYBORU OPIEKUNA SAMORZĄDU SZKOLNEGO (.pdf)

PROCEDURA DOTYCZĄCA STROJU I WYGLĄDU UCZNIA (.pdf)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ (.pdf)

REGULAMIN WEJŚCIA NA TEREN SZKOŁY (.pdf)

REGULAMIN WYCIECZEK (.pdf)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH W SP16 (.pdf)

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO (.pdf)

ZASADY ZACHOWANIA PUNKTOWEGO (.pdf)

REGULAMIN PRZYZNAWANIA TYTUŁU "WZOROWY UCZEŃ" (.pdf)

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ (.pdf)

REGULAMIN WYPOŻYCZANIA DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW (.pdf)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO (.pdf)

REGULAMIN ŚWIETLICY (.pdf)

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ (.pdf)

REGULAMIN ŚCIANY WSPINACZKOWEJ (.pdf)

REGULAMIN LEKCJI ON-LINE (.pdf)

 

-->