ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE - 2019

 ZAPISY DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO PRZY SP NR 16
IM. B. PRUSA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zgodnie z zarządzeniem Nr 201/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 11 lutego 2019 r.-  4 marca 2019 r.  rozpoczyna  się postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej (Szkoła Podstawowa nr 16), dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.zm.). W celu wypełnienia wniosku o przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego (Szkoła Podstawowa nr 16) należy zalogować się do systemu wspomagającego postępowanie rekrutacyjne za pośrednictwem strony:


 
http://www.siemianowiceslaskie.przedszkola.vnabor.pl

 

 

Wypełniony w systemie wniosek należy wydrukować, wraz z załącznikami, podpisać i złożyć w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru (wybranym na pierwszym miejscu listy preferencji). Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacyjnych, o którym mowa w art. 131 ust. 2  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r.  poz. 996 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 27/2019 z dnia 24 stycznia 2019 r.  Rady Miasta Siemianowic Śląskich w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium kreślonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria ustawowe – art 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) - Prawo oświatowe:

  1. wielodzietność rodziny kandydata;
  2. niepełnosprawność kandydata;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie ww. kryteria mają jednakową wartość.

Na  drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący – Uchwała Nr 27/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych
do potwierdzenia tych kryteriów.

 

DODATKOWYCH INFORMACJI I EWENTUALNĄ POMOC PRZY ELEKTRONICZNYM LOGOWANIU DLA RODZICA UDZIELA SEKRETARIAT SZKOŁY