sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

KLASA I SP - 2019

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ -
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
IM. BOLESŁAWA PRUSA

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz.996
  • Zarządzenie 228/2019 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia 28 lutego 2019r. dot. określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do klas I publicznych szkół podstawowych, a także klas wyższych niż klasa I publicznych szkół i oddziałów dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie.
  • Uchwała Nr 339/2017 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z 26 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Siemianowice Śląskie
  • Statut Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Prusa  w Siemianowicach Śląskich.

 

  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, który obejmuje ulice określone w Uchwale Nr 339/2017 Rady Miasta Siemianowice Śląskie z 26 stycznia 2017r. w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Siemianowice Śląskie a także przez inne organy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe. (załącznik nr 1)
  2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Prusa w Siemianowicach Śląskich.  mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. Postępowanie rekrutacyjne będzie przeprowadzane tylko w przypadku, gdy po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły, pozostaną wolne miejsca, a wnioski o przyjęcie do szkoły złożą rodzice (prawni opiekunowie)  uczniów zamieszkałych poza obwodem (załącznik nr 2)

Terminy postępowania rekrutacyjnego

  1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz dokumentami - od 18.03 -08.04.2019 r.
  2. Wywieszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do postępowania  rekrutacyjnego – 30.04.2019 r.
  3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia (załącznik nr 4) – 06.05.- 17.05.2019 r.
  4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 20 maja 2019 r.

** Szczegółowe informacje o kryteriach rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 oraz informacje o procedurach odwoławczych i rekrutacji uzupełniającej znajdują się w Regulamin rekrutacji dzieci do  Szkoły Podstawowej nr 16 im. Bolesława Prusa  w Siemianowicach Śląskich dostępnym poniżej.

DOKUMENTY DO POBRANIA: