sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

GIMNAZJUM - 2016

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Do klasy pierwszej Zespołu Szkół Nr 1-

- Gimnazjum Nr 5

 

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm);
  2. Rozporządzenie MEN z dn. 02.11.2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. poz. 1942)
  3. Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty Nr OP-DO.110.2.4.2016 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół dla młodzieży.
  4. Uchwała Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 17 grudnia 2015r

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do

 Zespołu Szkół Nr 1 - Gimnazjum Nr 5 

w Siemianowicach Śląskich

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do gimnazjum ogólnodostępnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 6 maja 2016

do 10 czerwca 2016.

 

 

od 22 lipca 2016

do 27 lipca 2016

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do gimnazjum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń OKE o wynikach sprawdzianu.

od 24 czerwca 2016

do 28 czerwca 2016.

 

 

----------------

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do gimnazjum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

do 30 czerwca 2016

 

do 2 sierpnia 2016

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

15 lipca 2016

18 sierpnia 2016

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia do wglądu oryginału u świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu, o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjecie do gimnazjum

 

od 15 lipca 2016

do 20 lipca 2016

 

 

od 18 sierpnia 2016

do 22 sierpnia 2016

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Gimnazjum nr 5

22 lipca 2016

 

do 31 sierpnia 2016

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

1. Wniosek ucznia do dyrektora Zespołu Szkół nr 1 – Gimnazjum nr 5 -  do pobrania >>> wniosek (.pdf) - wniosek (.docx) 

2. 1 zdjęcie do legitymacji ( opisane-  imię i nazwisko , data urodzenia , adres ) 

3. Wypełniona Karta Informacyjna o Kandydacie - do pobrania >>> karta (.pdf) - karta (.docx)

Regulamin rekrutacji (.pdf)

Załącznik nr 1 - terminy rekrutacji (.pdf)