sp16@sp16.siemianowice.pl
ul. Szymanowskiego 11
41-103 Siemianowice Śląskie
Telefon  32 220 14 80

ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE - 2018

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY
2018/2019

 

Harmonogram oraz zasady rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych

przy Szkole Podstawowej nr 16  w Siemianowicach Śl.

na rok szkolny 2018/2019

 

Kryteria przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Prusa

 

 1. Do oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Miasta Siemianowice Śl. W pierwszej kolejności dzieci objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do oddziałów przedszkolnych może być przyjęte dziecko, które 1 września 2018 r. ma ukończone 2,5 roku.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych, stosuje się kryteria wynikające z Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe:
  1. wielodzietność rodziny kandydata - 21 pkt.
  2. niepełnosprawność kandydata - 21 pkt.
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 21 pkt.
  4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 21 pkt.
  5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 21 pkt.
  6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 21 pkt.
  7. objęcie kandydata pieczą zastępczą - 21 pkt.
 4. Kiedy po zastosowaniu powyższych kryteriów na pierwszym etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktów lub oddziały przedszkolne dysponują wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria określone przez organ prowadzący:
  1. Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo albo prowadzących działalność gospodarczą lub uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane samotnie przez jednego pracującego zawodowo, prowadzącego działalność gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym rodzica/prawnego opiekuna - 10 pkt. ( oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów)

  2. Dziecko jednego z rodziców/ prawnych opiekunów pracującego zawodowo, prowadzącego działalność gospodarczą lub uczącego się w trybie dziennym - 5 pkt.( oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów)
  3. Dziecko przebywa w placówce opiekuńczo wychowawczej - 10 pkt.
  4. Dziecko rodziców/prawnych opiekunów rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Siemianowicach Śląskich ( oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów):

   a) przez obojga rodziców/ prawnych opiekunów oraz przez samotnie wychowującego rodzica/prawnego opiekuna - 3 pkt.
   b) przez jednego z rodziców/prawnych opiekunów- 2 pkt.
  5. Dziecko w rodzinie, w której dochód w przeliczeniu na osobę wynosi odpowiedni procent kwoty dochodu, o której mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów):
   a) do 50%  kwoty- 10 pkt.
   b) więcej niż 50% a mniej niż 100%- 5 pkt.
   c) więcej niż 100% a mniej niż 120% - 3 pkt.
   d) więcej niż 120% a mniej niż 150% - 2 pkt.

Wykaz załączników potwierdzających spełnianie kryteriów ustawowych i określonych przez organ prowadzący zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59):

 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności kandydata, rodziców lub rodzeństwa (kopia potwierdzona przez rodzica/prawnego opiekuna za zgodność z oryginałem)
 3. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, (kopia potwierdzona przez rodzica/prawnego opiekuna za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenie, o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem
 4. Dokumenty potwierdzające pieczę zastępczą (kopia potwierdzona przez rodzica/prawnego opiekuna za zgodność z oryginałem)
 5. Zaświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo - wychowawczej

Każde oświadczenie powinno być podpisane przez OBOJGA rodziców / prawnych opiekunów.

 

O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność składania wniosków.

 

TERMINY REKRUTACJI

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału  przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01.03.2018 – 20.03.2018

23.04.2018 – 10.05.2018

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.03.2018 – 05.04.2018

11.05.2018 – 21.05.2018

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

06.04.2018

22.05.2018

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

09.04.2018- 13.04.2018

23.05.2018 – 30.05.2018

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisją rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

16.04.2018

31.05.2018

 

Każde oświadczenie powinno być podpisane przez rodziców / prawnych opiekunów z klauzulą:

"Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."

Zasady rekrutacji dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w sekretariacie.

 

Wnioski o przyjęcie dziecka do oddziałów przedszkolnych są do pobrania w placówce lub ze strony internetowej szkoły (poniżej)

Wzory oświadczeń, z których można skorzystać (poniżej) znajdujące się na stronie internetowej szkoły

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Regulamin rekrutacji (.pdf)

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego - załącznik nr 2 (.docx)

Oświadczenie dotyczące rodziny wielodzietnej (.docx)

Oświadczenie dot. rozliczenia podatkowego (.docx)

Oświadczenie dot. aktywności zawodowej (.docx)

Oświadczenie o dochodach (.docx)

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (.docx)

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego (.docx)

Oświadczenie - rekrutacja uzupełniająca (.docx)

Oświadczenie woli (.docx)