Zadania wg harmonogramu:

1. Stworzenie jednolitych zasad indywidualizacji zadań domowych dla uczniów w danej klasie z uwzględnieniem uczniów słabych i zdolnych oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
2. Ustalenie częstotliwości zadawania prac domowych.


Zadania te odnoszą się do celu szczegółowego - Zorganizowanie ścisłej współpracy nauczycieli uczących w danej klasie.

 

Realizacja zadań: Zadania wg harmonogramu:

 

Realizacja zadań: Zadania wg harmonogramu:

 

W zespołach przedmiotowych został zrealizowany cel:  Aktywizowanie uczniów do inicjatywy własnej.


W ramach tego celu wyszczególniono dwa zadania:

1. zaplanowanie wspólnych działań mających na celu zainspirowanie uczniów do pracy domowej, np. wystawa, spektakl teatralny

2. zaproponowanie sposobów rozwijania u uczniów kreatywności i spontaniczności.

 

Realizacja zadań: Zadania wg harmonogramu: