Realizacja zadań: 

 

 

 

 Realizacja zadań: 

 

 

 

 

 

 

W miesiącu grudniu wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia wychowawcze na podstawie opracowanego scenariusza - Jak się uczyć, aby się nauczyć?  Po zajęciach zostały przez nich opracowane wnioski dotyczące warunków korzystnych i niekorzystnych, które wpływają na proces uczenia się, dominujących wśród uczniów stylów uczenia się oraz znajomości technik uczenia się. 

Zebrane dane stanowią źródło informacji dla nauczycieli w bezpośredniej pracy z uczniami, zarówno tej stacjonarnej, jak i podczas kształcenia na odległość.  Będą też bazą przy realizacji kolejnych zadań programu.

 

 

 

 

 

 

 

W miesiącu styczniu w ramach prac Zespołu Szkoły Promującej Zdrowie nauczyciele opracowali ankiety ewaluacyjne, które zostały przesłane uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom. Na podstawie otrzymanych wyników dokonaliśmy ich opracowania, aby wyciągnąć wnioski z dotychczasowej realizacji programu "Racjonalizacja obciążenia uczniów zdaniami domowymi" oraz wziąć pod uwagę wszystkie sugestie, co do dalszych zadań. 

Ankiety tego typu będą cyklicznie wysyłane do beneficjentów programu, aby stworzyć bazę, która posłuży do końcowej ewaluacji zaplanowanej na koniec przyszłego roku szkolnego. 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele w zespołach przedmiotowych pracowali nad sporządzeniem kontraktów, które zawierają zasady zadawania uczniom prac domowych. Głównym założeniem tego działania było to, aby uczniowie uzyskali większe prawo do współdecydowania o rodzaju zadawanej im pracy oraz o terminie jej oddania. Kontrakty przygotowane przez zespoły nauczycieli obejmują specyfikę przedmiotów i ściśle określają zasady współpracy z uczniami w zakresie zadań domowych.  Dokumenty te zostaną przedstawione uczniom.

 

 

 

 

 

 

 

W miesiącu marcu nauczyciele przygotowywali w zespołach przedmiotowych propozycje projektów interdyscyplinarnych, które następnie będą realizowane przez chętnych uczniów. Projekty takie to jedna z propozycji zadania domowego, która umożliwia połączenie wiedzy i umiejętności z kilku przedmiotów jednocześnie. Dzięki nim uczniowie mogą poznawać różne sposoby analizowania, poszukiwania rozwiązań i zbierania informacji. Dają one możliwość pracy zarówno indywidualnej, jak i w grupie. Efektami uczniowie dzielą się z innymi. Za wykonane zadanie uzyskują oceny z tych przedmiotów, które obejmował realizowany przez nich projekt.

 

 

 

 

 

W miesiącu marcu nauczyciele przygotowywali w zespołach przedmiotowych propozycje projektów interdyscyplinarnych, które następnie będą realizowane przez chętnych uczniów. Projekty takie to jedna z propozycji zadania domowego, która umożliwia połączenie wiedzy i umiejętności z kilku przedmiotów jednocześnie. Dzięki nim uczniowie mogą poznawać różne sposoby analizowania, poszukiwania rozwiązań i zbierania informacji. Dają one możliwość pracy zarówno indywidualnej, jak i w grupie. Efektami uczniowie dzielą się z innymi. Za wykonane zadanie uzyskują oceny z tych przedmiotów, które obejmował realizowany przez nich projekt.

 KLASA 1A

 

KLASA 1B

 

 

KLASA 2A

 

 

KLASA 2B

 

 

KLASA 3A

 

 

KLASA 3B

 

 

KLASA 3C

 

 

KLASA 4A

 

 

KLASA 4B

 

 

KLASA 6A

 

 

KLASA 6B

 

KLASA 6C

 

 

KLASA 7A

 

 

KLASA 7B

 

 

KLASA 8A