Nauczyciele w zespołach przedmiotowych pracowali nad sporządzeniem kontraktów, które zawierają zasady zadawania uczniom prac domowych. Głównym założeniem tego działania było to, aby uczniowie uzyskali większe prawo do współdecydowania o rodzaju zadawanej im pracy oraz o terminie jej oddania. Kontrakty przygotowane przez zespoły nauczycieli obejmują specyfikę przedmiotów i ściśle określają zasady współpracy z uczniami w zakresie zadań domowych.  Dokumenty te zostaną przedstawione uczniom.