Miesiąc czerwiec był czasem podsumowań i refleksji. Już po raz drugi w tym roku szkolnym zwróciliśmy się do beneficjentów realizowanego w szkole programu "Racjonalizacja obciążenia uczniów zadaniami domowymi". Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele odpowiadali na pytania przeprowadzonej on-line ankiety. Wyniki posłużyły nam do sporządzenia ewaluacji cząstkowej programu i wyciągnięcia wniosków z realizowanych działań na kolejny rok szkolny.

Posumowaliśmy również działania nauczycieli w obszarze szkoleń i samodoskonalenia. Kadra pedagogiczna szkoły pogłębiała swoją wiedzę i umiejętności w zakresie motywowania i rozwijania kreatywności uczniów oraz rozpoznawania przez nich emocji i radzenia sobie z nimi.